Quote for the day !

தூக்கத்தில் காண்பதல்ல,
உன்னைத் தூங்க விடாமல்
செய்வதே 'கனவு' .
-Dr.APJ.அப்துல்கலாம்

TNPSC Group 2 / Group 2 A Exam 2013 Revised Syllabus and Exam Pattern - Preliminary and Main Exam

Posted by: D Kessal on 23:15 Categories:|||
TNPSC Today's Latest News - Click here
Share with your friends by a ClickThis year onwards TNPSC Group 2 Exam ( CSSE - 1) is going to be conducted in two examinations instead of a single examination with a single interview previously. It is an important step by TNPSC as in previous years there was only one exam for various categories. They were called as Group II -Interview and Group II -Non Interview posts. Same examination but there were big difference in the salaries and the responsibilities between Interview and Non Interview posts. For example Revenue Inspectors (RI) posts come under Non - Interview and pay scale is 5200  Basic pay and take home will be about Rs. 13,ooo. But, for Assistant Section Officers (ASO) in secretariat, who have been selected through Interview will be paid 9300 Basic pay and take home will be about Rs.26,000. Now its a very good innovative step by TNPSC which will benefit all Group II aspirants.Now there are two examinations Group II and Group II A.Download TNPSC Group 2 and Group 2 A Syllabus as PDF

Group 2 and Group 2 A preliminary Exam - Questions Pattern

    General Knowledge - 75 Questions

    Aptitude  : Mental Ability Test - 25 Questions

    General Tamil or General English - 100 Questions


            Contents :

            Preliminary Exam General Studies Syllabus

            Preliminary Exam பொதுத் தமிழ் பாடதிட்டம்

            Main Exam SyllabusTNPSC Group II - Preliminary Exam -General Studies Syllabus

Unit-I. General Science

Physics

Universe‐General Scientific laws‐Scientific instruments‐Inventions and discoveries‐National scientific laboratories‐Science glossary‐Mechanics and properties of matter‐Physical quantities, standards and units‐Force, motion and energy‐electricity and Magnetism ‐Heat, light and sound‐Atomic and nuclear physics.

Chemistry

Elements and Compounds‐Acids, bases and salts‐Oxidation and reduction‐Chemistry of ores and metals‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers, pesticides, insecticides

Botany

Main Concepts of life science‐The cell‐basic unit of life‐Classification of living organism‐Nutrition and dietetics‐Respiration

Zoology

Blood and blood circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Genetics the science of heredity‐Environment, ecology, health and hygiene, Bio‐ diversity and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and non‐ communicable diseases

Unit-II. Current Events

History Latest diary of events – National‐National symbols‐Profile of States ‐Eminent persons & places in news‐Sports & games‐Books & authors ‐Awards & honours‐Latest historical events‐‐India and its neighbours ‐ Appointments‐who is who?

Political Science Problems in conduct of public elections‐ Political parties and political system in India‐ Public awareness & General administration ‐ Role of Voluntary organizations & Govt.Welfare oriented govt. schemes, their utility‐

Geography

Geographical landmarks‐Policy on environment and ecology‐

Economics- Current socio‐economic problems New economic policy & govt. sector

Science Latest inventions on science & technology Latest discoveries in Health Science Mass media & communication

Unit III. Geography

Earth and Universe‐Solar system‐Atmosphere hydrosphere, lithosphere‐Monsoon, rainfall, weather and climate‐Water resources ‐rivers in India‐Soil, minerals & natural resources‐Natural vegetation‐Forest & wildlife‐Agricultural pattern, livestock & fisheries‐ Social geography – population‐density and distribution‐Natural calamities – disaster management‐

Unit IV. History and culture of India

South Indian history‐Culture and Heritage of Tamil people‐‐Advent of European invasion‐Expansion and consolidation of British rule‐Effect of British rule on socio‐economic factors‐Social reforms and religious movements‐India since independence‐Characteristics of Indian culture‐ Unity in diversity –race, colour, language, custom‐India‐as secular state‐Organizations for fine arts, dance, drama, music‐Growth of rationalist, Dravidian movement in TN‐Political parties and populist schemes‐ Prominent personalities in the various spheres – Arts, Science, literature and Philosophy – Mother Teresa, Swami Vivekananda, Pandit Ravishankar , M.S.Subbulakshmi, Rukmani Arundel and J.Krishnamoorthy etc.

UNIT-V. INDIAN POLITY

Constitution of India‐ Preamble to the constitution‐ Salient features of constitution‐ Union, State and territory ‐ Fundamental rights‐ Fundamental duties‐ Human rights charter‐ Union legislature – Parliament‐ State executive‐. State Legislature – assembly‐ Status of Jammu & Kashmir‐. Local government – panchayat raj – Tamil Nadu‐ Judiciary in India – Rule of law/Due process of law‐ Indian federalism – center – state relations‐ Emergency provisions‐ Elections ‐ Election Commission Union and State‐ Amendments to constitution‐ Schedules to constitution‐ Administrative reforms & tribunals‐ Corruption in public life‐ Anti‐corruption measures –

Central Vigilance Commission, lok‐adalats, Ombudsman, Comptroller and Auditor General of India‐ Right to information ‐ Central and State Commission‐ Empowerment of women.

UNIT-VI. INDIAN ECONOMY

Nature of Indian economy‐ Five‐year plan models‐an assessment‐Land reforms & agriculture‐Application of science in agriculture‐Industrial growth‐Role of public sector & disinvestment‐Development of infrastructure‐ National income Rural welfare oriented programmes‐ Social sector problems – population, education, health, employment, poverty‐ HRD – sustainable economic growth‐ Economic trends in Tamil Nadu ‐ Energy Different sources and development‐ Finance Commission ‐ Planning Commission‐ National Development Council

UNIT-VI. INDIAN NATIONAL MOVEMENT

Early uprising against British rule‐1857 Revolt‐ Indian National Congress‐Emergence of national leaders‐Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji‐Growth of militant movements ‐Communalism led to partition‐Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐ Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar& Others‐Birth

of political parties /political system in India since independence.

UNIT-VII. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS

Conversion of information to data‐‐Collection, compilation and presentation of data Tables, graphs, diagrams‐Analytical interpretation of data ‐Simplification‐Percentage‐Highest Common Factor (HCF)‐Lowest Common Multiple (LCM)‐Ratio and Proportion‐Simple interest‐Compound interest‐Area‐Volume‐Time and Work Decision making and problem solving‐Logical Reasoning‐Puzzles‐Dice‐Visual Reasoning‐Alpha numeric Reasoning‐Number Series‐ Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences

Download TNPSC Group 2 and Group 2 A Syllabus as PDF

TNPSC Group II - Preliminary Exam - பொதுத் தமிழ் பாடதிட்டம்

பகுதி அ

1.பொருத்துதல் - பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் / நூல் ஆசிரியர் - நூல் தேர்வு

2.தொடரும் தொடர்பும் அறிதல்-இத்தொடராக் குறிப்பிடப்படும் சான்றோர்/ அடைமொழி -நூல்

3.பிரித்தெழுதுக

4.எதிர்ச்சொல்

5.பொருந்தாச் சொல்

6.பிழை திருத்தம் - சந்திப்பிழை/ஒருமை பன்மை/மரபு பிழை/ வழுவுச்சொல்/பிற மொழிச் சொல்

7.ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு தமிழ் அர்த்தம்

8.ஒலி வேறுபாடு அறிதல்

9.ஓரெழுத்து ஒருமொழி

10.வேர்ச் சொல்லைத் தேர்தல்

11.வேர்ச்சொல் கொடுத்து -வினைமுற்று/வினையெச்சம்/வினையாலணையும்/தொழிற்பெயர் உருவாக்கல்

12.அகர வரிசையில் அடுக்குதல்

13.சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல்

14.பெயர்சொல்லின் வகையறிதல்

15.இலக்கண குறிப்பு

16.விடைக்கேற்ற வினா அறிதல்

17.எவ்வகை வாக்கியம் என அறிதல்

18.தன் வினை, பிற வினை , செய்வினை, செயப்பாட்டுவினை

19.உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொடுத்தமான பொருளைத்தேர்ந்தெழுதல்.

20.எதுகை, மோனை, இயபு

பகுதி - ஆ - இலக்கியம்

1.திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் தொடரை நிரப்புதல் ( 19 அதிகாரம் மட்டும் )

அன்பு,பண்பு, கேள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், பொறை, நட்பு, வாய்மை, காலம், வலி, ஒப்புரவறிதல், செய்நன்றி, சான்றாண்மை, பெரியாரைத்துணைக் கோடல், பொருள் செயல்வகை, வினைத்திட்பம், இனியவை கூறல்.

2.அறநூல்கள் நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, பழமொழி நானூறு, முதுமொழிக்காஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது,சிறுபஞ்ச மூலம்,ஏலாதி, ஒளவையார் பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள், பதினெண்கீழ்கணக்கு நூல்களில் பிற செய்திகள்.

3.கம்பராமாயணம் - தொடர்பான செய்திகள் மேற்கோள்கள், பா வகை, சிறந்த தொடர்கள்.

4.புறநானூறு - அகநானூறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் அடிவரையறை, எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிற செய்திகள்.

5.சிலப்பதிகாரம் - மணிமேகலை-தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறந்த தொடர்கள் உட்பிரிவுகள் மற்றும் ஐம்பெரும் - ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் தொடர்பான செய்திகள்.

6.பெரிய புராணம் - நாலாயிரந்திவ்விய பிரபந்தம் -திருவிளையாடற்புராணம் - தேம்பாவணி - சீறாப்புராணம் தொடர்பான செய்திகள்.

7.சிற்றிலக்கியங்கள்

திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - கலிங்கத்துப்பரணி - முத்தொள்ளாயிரம், தமிழ்விடு தூது -நந்திக்கலம்பகம், விக்கிரம சோழன் உலா, முக்கூடற்பள்ளு, காவடிச்சிந்து, திருவேங்கடத்தந்தாதி, முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், பெத்தலகேம் குறவஞ்சி, அழகர் கிள்ளைவிடு தூது, இராஜராஜன் சோழன் உலா தொடர்பான செய்திகள்.

8.மனோன்மணியம் - பாஞ்சாலி சபதம் - குயில் பாட்டு -இரட்டுற மொழிதல் (காளமேகப்புலவர் - அழகிய சொக்கநாதர் தொடர்பான செய்திகள் )

9.நாட்டுப்புறப்பாட்டு - சித்தர் பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள்

10.சமய முன்னோடிகள் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர், திருமூலர், குலசேகர ஆழ்வார், ஆண்டாள், சீத்தலைச் சாத்தனார், எச்.ஏ.கிருஸ்ண பிள்ளை, உமறுப்புலவர் தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்.

பகுதி - இ - தமிழ் அறிஞர்களூம் தமிழ்த்தொண்டும்

1.பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை தொடர்பான செய்திகள், சிறந்த தொடர்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்.

2.மரபுக்கவிதை - முடியரசன், வாணிதாசன், சுரதா, கண்ண தாசன், உடுமலை நாராயணகவி, பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம், மருதகாசி தொடர்பான செய்திகள், அடைமொழிப்பெயர்கள்.

3.புதுக் கவிதை - ந.பிச்சமூர்த்தி, சி.சு.செல்லப்பா. தருமு சிவராமு, பசுவய்யா, இரா.மீனாட்சி, சி.மணி, சிற்பி, மு.மேத்தா, ஈரோடு தமிழன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்பிரியா, கல்யாண்ஜி, ஞானக் கூத்தன், தேவதேவன், சாலை இளந்திரையன், சாலினி இளந்திரையன், ஆலந்தூர் மோகனரங்கன் - தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புத்தொடர்கள் மற்றூம் எழுதிய நூல்கள்.

4.தமிழில் கடித இலக்கியம் -நாட்குறிப்பு. நேரு -காந்தி - மு.வ. - அண்ணா -ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை நாட்குறிப்பு தொடர்பான செய்திகள்.

5.நாடகக்கலை - இசைக்கலை தொடர்பான செய்திகள்.

6.தமிழில் சிறுகதைகள் தலைப்பு - ஆசிரியர் -பொருத்துதல்

7.கலகள் - சிற்பம் -ஓவியம் -பேச்சு - திரைப்படக்கலை தொடர்பான செய்திகள்

8. தமிழின் தொன்மை - தமிழ் மொழியின் சிறப்பு , திராவிட மொழிகள் தொடர்பான செய்திகள்.

9. உரைநடை - மறைமலையடிகள், பரிதிமாற்கலைஞர், ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ரா.பி. சேதுப் பிள்ளை, திரு.வி.க., வைய்யாபுரிப்பிள்ளை - மொழி நடை தொடர்பான செய்திகள்.

10.ஊ.வே.சாமிநாத ஐயர், தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார், சி.இலக்குவனார் -தமிழ்ப்பணி தொடர்பான செய்திகள்.

11.தேவநேயப்பாவாணர் -அகரமுதலி, பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார், தமிழ்த்தொண்டு தொடர்பான செய்திகள்.

12. ஜி.யு.போப் -வீரமாமுனிவர் தமிழ்த்தொண்டு சிறப்புத் தொடர்கள்

13.பெரியார் - அண்ணா - முத்துராமலிங்கத் தேவர் -அம்பேத்கர் -காமராசர் - சமுதாயத்தொண்டு .

14. தமிழகம் - ஊரும் பேரும், தோற்றம் மாற்றம் பற்றிய செய்திகள்.

15. உலகளாவிய தமிழர்கள் சிறப்பும் -பெருமையும் -தமிழ்ப்பணியும்

16.தம்ழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள் தொடர்பான செய்திகள்

17.தமிழ் மகளிரின் சிறப்பு - அன்னி பெசண்ட் அம்மையார் , மூவலூர் இராமாமிர்தம்மாள், டாக்டர்.முத்துலட்சுமி ரெட்டி. விடுதலைப் போராட்டத்தில் மகளிரின் பங்கு (தில்லையாடி வள்ளியம்மை, ராணி மங்கம்மாள் )

18.தமிழர் வணிகம் - தொல்லியல் ஆய்வுகள் - கடற்பயணங்கள் - தொடர்பான செய்திகள்.

19.உணவே மருந்து - நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள் தொடர்பான செய்திகள்

20. சமயப் பொதுமை உணர்த்திய தாயுமானவர், இராமலிங்க அடிகளார், திரு.வி.கல்யாண சுந்தரனார் தொடர்பான செய்திகள் - மேற்கோள்கள்.

Download TNPSC Group 2 and Group 2 A Syllabus as PDF

TNPSC Group 2 Main Examination Syllabus


PART A - Topics for Objective Type

Unit – I - Role and impact of science and Technology in the Development of India and Tamilnadu. Nature of universe‐General scientific laws‐Scientific instruments‐Inventions and discoveries ‐ Science glossary‐Physical quantities, standards and units ‐Mechanics and properties of matter‐Force, motion and energy‐Heat, light and sound‐Magnetism, ‐electricity and electronics ‐

Elements and ‐compounds ‐Acids, bases and salts‐Oxidation and reduction‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers ‐pesticides, insecticides ‐Main concepts of life science‐The cell ‐basic unit of life‐Classification of living organism‐Nutrition ‐and dietetics‐Respiration ‐Blood and blood –circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Animals, plants and human life‐Govt. policy ‐organizations on Science and Technology‐Role, achievement & impact of Science and ‐technology‐Energy ‐ self sufficiency ‐ oil exploration‐ Genetics ‐ the science of heredity‐Environment, ecology, health and ‐hygiene, Bio ‐ diversity and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and non ‐ communicable diseases‐Alcoholism and Drug abuse‐ Computer ‐science and advancement

Unit-II - Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu, State government organization ‐ structure, functions and control mechanism‐District administration ‐ role in people’s welfare oriented programmes‐Industrial map of Tamil Nadu ‐‐ role of state government‐Public Services ‐‐ role of recruitment agencies‐State finance ‐ resources, budget and financial administration‐Use of IT in administration ‐‐ e‐governance in the State‐Natural calamities – Disaster Management Union and State ‐Social welfare ‐ Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu‐Relationship between State and Union‐Industrial map of India ‐Public Services ‐ role of recruitment agencies in Union

Government‐ Social welfare ‐ government sponsored schemes by Government of India

Unit-III Socio- Economic Issues in India/ Tamilnadu . Population Explosion‐ Unemployment issues in India & Tamil Nadu‐ Child Labour‐ Economic Issues (a) Poverty (b) Sanitation‐ Rural and Urban (c) Corruption in public life ‐ Anti ‐Corruption ‐measures ‐ CVC, Lok‐adalats, Ombudsman, CAG.‐Illiteracy‐Women Empowerment – Role of the Govt. in Women Empowerment ‐ Social injustice to womenfolk ‐ Domestic violence, dowry menace, sexual assault‐Impact of violence on the growth of the nation – Religious violence, ‐‐Terrorism and Communal violence.‐ Human Rights issues‐Right to information ‐ Central and State Commission.‐ Education – Linkage between Education and Economic Growth‐Community Development Programme‐Employment Guarantee Scheme‐Self Employment and Entrepreneurship Development‐Role of N.G.O’s in Social Welfare – Govt. Policy on Health.

Download TNPSC Group 2 and Group 2 A Syllabus as PDF

PART B

Unit-IV - Essay (Descriptive Type)

a). Current issues at National Level

(b) Current issues at State Level


Download TNPSC Group 2 and Group 2 A Syllabus as PDF

Download TNPSC Group 2 and Group 2 A Syllabus and Books List from TNPSC Portal. Please visit our TNPSC Link on the menu bar for more study materials and quiz related to TNPSC Group 2 Exam

5 comments:

 1. is there wanted english knowledge for group 2 interview posts?

  ReplyDelete
 2. There is no instruction from the TNPSC about the English Language Skills for Group 2 Interview Posts, so dont worry about the english language. If you score high marks in TNPSC Group 2 Exam Main Exam and Oral Test, you need not worry about any other things.

  ReplyDelete
 3. Have to prepare english novels ,author details for group2 english ???

  ReplyDelete
 4. can you tell me all subject in a book name and author

  ReplyDelete
 5. group 2 syllabus tamil pls sir

  ReplyDelete

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.