8/07/2013

இந்தியப் புவியியல் மாதிரித் தேர்வு - 2

Posted by: D Kessal on 8/07/2013 Categories:||||

 1. உலகப் பரப்பளவில் இந்தியாவின் பங்கு எவ்வளவு ? 
  1. 4.7 %
  2. 7 %
  3. 2.4 %
  4. 1.7 %

 2. உலக மக்கள் தொகையில் இந்தியாவின் பங்கு ?
  1. 60 %
  2. 36 %
  3. 26 %
  4. 16 %

 3. தற்போது இந்தியாவின் ஆட்சி மொழிகள் எவ்வளவு ?
  1. 22
  2. 18
  3. 16
  4. 2

 4. இந்தியா மொழிவாரியாகப் பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ?
  1. 1947
  2. 1952
  3. 1953
  4. 1956

 5. இந்தியாவின் மொத்த பரப்பளவில் தமிழ்நாட்டின் பரப்பு எவ்வளவு ?
  1. 22  %
  2. 12.4%
  3. 6.4%
  4. 4%

 6. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய எண்ணை வித்து எது ?
  1. சூரியகாந்தி
  2. மணிலா
  3. ஆமணக்கு
  4. எள்

 7. "நாப்துலா,ஜாலெப்லா" அமைந்துள்ள இடம் ?
  1. காஷ்மீர்
  2. ஹிமாச்சல்
  3. சிக்கிம்
  4. அருணாச்சல்

 8. இந்தியப் பெருங்கடல் சூழப்படும் நாடுகளின்  எண்ணிக்கை ?
  1. 16
  2. 26
  3. 36
  4. 46

 9. நர்மதாசாகர்  திட்டம் எந்தமாநிலத்தில்  செயல்படுத்தப்பட்டது ?
  1. குஜராத்
  2. ஒரிசா
  3. மத்திய பிரதேசம் 
  4. உத்திர பிரதேசம்

 10. இந்தியாவில் அதிக பரப்பளவில் (% த்தில் ) காடுகளைக் கொண்ட இடம் ?
  1. மத்திய பிரதேசம்
  2. அருணாச்சல்
  3. மிசோரம்
  4. அந்தமான்7 comments:

 1. Dear sir,
  Please send kaluthu pattai vagaitinar details.

  ReplyDelete
 2. Please send Kaluthu pattai vagaiyinar details.

  ReplyDelete
 3. pls post more questions on all subjects for tnpsc in english.......

  ReplyDelete
 4. pls post more questions on all subjects for tnpsc in english.......

  ReplyDelete
 5. pls give response to the message...

  ReplyDelete
 6. kaluththupattai means WHITE COLAR JOB". In BRITISH RULE all the government employees they called as WHITE COLAR job. Others like farmers are called as BLUE COLARS.

  ReplyDelete
 7. question no:1& 5 doubt. please clarify.

  ReplyDelete

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.