9/05/2013

ஆசிரியர் தின நல் வாழ்த்துக்கள் !

Posted by: D Kessal on 9/05/2013 Categories:
www.gunathamizh.com

கரும்பலகையையும், சுண்ணாம்பையும் வைத்து
உலகத்தின் வரலாற்றையும்,
மாணவர்களின் வருங்காலத்தையும்
ஒருங்கே எழுதும்
உலகத்தின் வடிவமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் !*கவிதைக்கு நன்றி  : donashok.blogspot.com  

No comments:

Post a Comment

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.