9/02/2013

முக்கிய தினங்கள் | பெப்ரவரி மாதம்

Posted by: D Kessal on 9/02/2013 Categories:||
Feb 2     உலக சதுப்பு நில தினம் | World Wetlands Day
Feb 4     உலக கேன்சர் தினம் |World Cancer Day
Feb 13    சரோஜினி நாயுடு பிறந்த தினம் , உலக ரேடியோ தினம் | Sarojini Naidu's Birth Anniversary, World Radio Day by UNESCO
2nd Sunday World Marriage Day | உலக திருமண தினம்
Feb 14     காதலர் தினம் | Valentine's Day
Feb 20     உலக சமூக நீதி தினம் |World Day of Social Justice
Feb 21     உலக தாய்மொழி தினம் | World Mother Language Day
Feb 24     மத்திய சுங்க வரி தினம் | Central Exise Day
Feb 28     தேசிய அறிவியல் தினம் | National Science Day


(இதர தகவல் : Feb 5  - பாகிஸ்தானியரால் 'காஷ்மீர் தினமாக' அனுசரிக்கப்படுகிறது. )

No comments:

Post a Comment

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.