11/07/2013

அறிவியல் மாதிரித் தேர்வு - 10

Posted by: D Kessal on 11/07/2013 Categories:|||
TNPSC Group 4 Exam 2016
Share with your friends by a Click

 1. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானது
  1. தூயப்பட்டு இழைகளின்  இராணி எனப்படுகிறது 
  2. இந்தியா உலகில் பட்டு உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடம் வகிக்கிறது
  3. ஆட்டின் தோலிலிருந்து கம்பளி எடுக்கும்பயோகிளிப் முறை சீனாவில்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 
  4. ஏபிஸ் டார்சேட்டா -பாறைத்தேனி என அழைக்கப்படுகிறது 

 2. தேனில் காணப்படும்நீரின் அளவு 
  1. 75 %
  2. 67 %
  3. 27 %
  4. 17 %

 3. கோழி குஞ்சு பொரித்தலுக்கு தேவைப்படும் கால அளவு
  1. 21 நாட்கள் 
  2. 31 நாட்கள் 
  3. 42 நாட்கள் 
  4. 28 நாட்கள் 

 4. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  அதிகதேன் தரும் இனம் எது 
  1. ஏபிஸ் இண்டிகா
  2. ஏபிஸ் டார்சேட்டா
  3. ஏபிஸ் புளோரியா
  4. ஏபிஸ் மெல்லிபரா

 5. எதுகூட்டுயிரி 
  1. காளான் 
  2. கஸ்குட்டா
  3. நெப்பந்தஸ் 
  4. லைக்கன்கள்

 6. மனிதவாய்க்குழிக்குள்காணப்படும் உமிழ் நீர் சுரப்பிகளின் எண்ணிக்கை 
  1. ஓர் இணை
  2. மூன்றுஜோடி 
  3. நான்கு ஜோடி
  4. ஆறு ஜோடி

 7. வாய்க்குழியையும் இரப்பையையும் இணைப்பது 
  1. சிறுகுடல்
  2. பெருங்குடல் 
  3. உணவுக்குழல் 
  4. கணையம் 

 8. சரியான இணையைக் கண்டறிக 
  1. சிறு குடல் - 1.5 மீ. 
  2. பெருங்குடல் - 7 மீ.
  3. பெருங்குடலில் இறுதியாக உணவு செரிக்கப்படுகிறது 
  4. புரதங்கள் - அமினோ அமிலங்கள்

 9. மனிதர்களில் பால் பற்களின் எண்ணிக்கை ?
  1. 4
  2. 12
  3. 20
  4. 26

 10. யானைகளின் தந்தம் 
  1. முன் கடவாய்ப்பற்கள்
  2. பின் கடவாய்ப்பற்கள்
  3. கோரைப்பற்கள்
  4. வெட்டுப்ப்பற்கள் 9 comments:

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.