Skip to main content
குரூப் 2A 2019 Test Batch Admission Going On ! TNPSC General English Book - Buy Now

TNPSC Group 1 Main Exam New Pattern and Revised Syllabus Since April 2013

TNPSC Mains Descriptive Examination Latest Syllabus has been announced by TNPSC in the month of March 2013.


Exam Pattern and Scheme of Examination for TNPSC Mains Exam
General Studies Paper – I    - 300 Marks
General Studies Paper – II   - 300 Marks
General Studies Paper – III  - 300 Marks
Interview and Record          - 120 Marks
  • All papers will be degree  standard and descriptive Type
  • The question papers will be set both in Tamil and in English.
  • Candidats are allowed to answer the Main Written Examination either
  • in Tamil or in English or partly in Tamil and partly in English and are
  • also allowed to write Technical words wherever necessary in either of
  • the languages
TNPSC Group 1 Mains Exam Latest Syllabus ( COMBINED CIVIL SERVICES - I)
PAPER – 1 

1. Modern history of India and Indian culture
2. General Mental Ability
3. Role and impact of science and technology in the development of India and Tamil Nadu

PAPER – 2 

1. Indian polity and emerging political trends across the world affecting India and Geography of India.
2. Tamil Society, its culture and heritage / English language skills
3. Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu

PAPER – 3 

1. Current events of national and international importance
2. Current Economic Trends: Indian Economy and Impact of Global        Economy on India
3. Socio Economic problems of India and Tamil Nadu.

-->
 Paper I

UNIT - I . Modern history of India and Indian culture - Advent of European invasion-Expansion and consolidation of British rule - Effect of British rule on socio-economic factors -Social reforms and religious movements - India since independence - Characteristics of Indian culture - Unity in diversity - race, colour, language, custom - India - a secular state -Organizations for fine arts, dance, drama, music - Growth of rationalist, Dravidian movement in Tamil Nadu - Political parties and populist schemes - National renaissance - Early uprising
against British rule - 1857 Revolt - Indian National Congress - Emergence of national leaders -Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji - Growth of militant movements -Different modes of agitations -Era of different Acts & Pacts - World war & final phase struggle - Communalism led to partition - Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & Others 

UNIT - 2. General Mental Ability - Conversion of information to data - Collection,
compilation and presentation of data - Tables, graphs, diagrams - Parametric
representation of data -Analytical interpretation of data - Percentage - Highest Common Factor (HCF) - Lowest Common Multiple (LCM) - Ratio and Proportion - Simple interest - Compound interest - Area - Volume- Time and Work – Probability - Information technology - Basic terms, Communications - Application of Information and Communication Technology (ICT) - Decision making and problem solving - Basics in Computers / Computer terminology.

UNIT - 3
. Role and impact of science and technology in the development of India and Tamil Nadu. - Nature of universe - General scientific laws - Scientific instruments - Inventions and discoveries - National scientific laboratories - Science glossary - Physical quantities, standards and units - Mechanics and properties of matter - Force, motion and energy - Heat, light and sound - Magnetism, electricity and electronics - Atomic and nuclear physics - Astronomy and space science - Elements and compounds - Acids, bases and salts - Oxidation and reduction - Carbon, nitrogen and their compounds - Natural disasters - safeguard measures - Chemistry of ores and metals - Fertilizers, pesticides, insecticides - Biochemistry and biotechnology - Polymers and plastics – Electrochemistry - Main concepts of life science - The cell -basic unit of life - Classification of living organism - Nutrition and dietetics - Respiration -Excretion of metabolic waste - Bio – communication - Blood and blood circulation - Endocrine system- Reproductive system- Animals, plants and human life - Govt. policy /organizations on Science and Technology - Role, achievement & impact of Science and Technology - Energy - self sufficiency - oil exploration - Defence Research Organization - Ocean research and development - Genetics - the science of heredity - Environment, ecology, health and hygiene, Bio- diversity and its conservation - Human diseases, prevention and remedies - Communicable

diseases and non - communicable diseases - Alcoholism and Drug abuse - Computer science and advancement - Genetic Engineering - Remote sensing and benefits

 Paper II

UNIT – I - Indian polity and emerging political trends across the world affecting India and Geography of India Indian polity - Constitution of India - Preamble to the constitution - Salient features of constitution - Union, state and territory - Citizenship - rights and duties - Fundamental rights - Directive principles of state policy - Fundamental duties - Human rights charter - Unionexecutive - Union legislature – parliament - State executive - State legislature – assembly - Status
of Jammu & Kashmir - Local government - panchayat raj - Indian federalism - center staterelations - Judiciary in India - Rule of law /Due process of law - Emergency provisions - Civilservices in India - Administrative Challenges in a welfare state - Complexities of districtadministration - Elections - Election Commission Union and State -Official language andSchedule – VIII - Amendments to constitution - Schedules to constitution .

a) Emerging political trends across the world affecting India

Foreign Affairs with special emphasis on India’s relations with neighbouring countries and inthe region -Security and defence related matters - Nuclear policy, issues and conflicts-The Indian Diaspora and its contribution to India and the world.

b)Geography of India

Earth and universe - Solar system - Atmosphere, hydrosphere, lithosphere - Monsoon, rainfall,weather and climate - Water resources - rivers in India - Soil, minerals & natural resources - Natural vegetation - Forest & wildlife - Agricultural pattern, livestock & fisheries - Transport &communication - Centers of trade, commerce & art - Social geography - population - density and
distribution - Natural calamities - disaster management - Bottom topography of Indian ocean,Arabian Sea and Bay of Bengal - Climate change - impact and consequences - mitigation measures - Pollution Control. 

Candidates may choose to answer EITHER the Tamil question only in Tamil OR the English question only in English. Candidates writing in English shall if they choose to answer the Tamil question, write only in Tamil 

2. Tamil language, Tamil society -- it’s culture and Heritage / English Language
1.நாகரிகமும் பண்பாடும் - தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
2.பண்டைத் தமிழர் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் - வீரம், காதல், அறம், அறக்கோட்டு வழிபாடுகள் மற்றும் சடங்குமுறைகள்.
3.தமிழர் சமயமும் பண்பாட்டு நெறிமுறைகளும் - சைவம், வைணவம்.
4.தமிழர் பண்பாட்டுக் கலையும், நாகரிகமும் - இயல், இசை, நாடகம், ஓவியம், மருத்துவம், சிற்பம், நாட்டுப்புறக் கலைகள்.
OR
 English Language Skills

1. Précis writing.
2. Report writing on current issues.
3. Comprehension of a given passage and answering questions thereupon.

3. Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu

State government organization - structure, functions and control mechanism - District administration -role in people’s welfare oriented programmes - Industrial map of Tamil Nadu - role of state government -Public Services - role of recruitment agencies - State finance -- resources, budget and financial administration - Use of IT in administration -- e-governance in the State - Natural calamities – Disaster Management Union and State -strategic planning in the
State - Social welfare - Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu - Union government organization - structure, functions and control mechanism - Relationship between State and Union - Industrial map of India -- role of Union government - Public Services -- role of recruitment agencies in Union Government - Union finance -- resources, budget and financial administration - Use of IT in administration -- e-governance in Union Government - Social welfare - government sponsored schemes by Government of India

Paper III
I. Current events of national and international importance Latest diary of events - national /international - National symbols - Profile of states - Defence,
national security and terrorism - Geographical landmarks- World organizations - pacts and summits - Latest inventions on science & technology - Eminent personalities & places in news -Sports & games - Books & authors - Awards & honours - Cultural panorama - Latest historical events - Policy on environment and ecology - India and its neighbours - Natural disasters -safeguard measures - Latest terminology - Appointments - who is who? - India’s foreign policy -
Latest court verdicts - public opinion - Problems in conduct of public elections - Political parties and political system in India - Public awareness & general administration - Role of voluntary organizations & govt. - Welfare oriented govt. schemes, their utility - New economic policy & govt. sector - Mass media & communication

2. Current Economic Trends: Indian economy and Impact of global economy on India 
a. Indian economy - Nature of Indian economy - Five - year plan models - an assessment - Land reforms & agriculture - Application of science in agriculture - Industrial growth - Capital formation and investment - Role of public sector & disinvestment - Development of infrastructure - National income - Public finance & fiscal policy - Price policy & public distribution – Consumerism & Consumer protection - Banking, money & monetary policy - Role of Foreign Direct Investment -WTO – Liberalisation globalization & privatization - Rural welfare oriented programmes - HRD - sustainable economic growth - Economic trend in Tamil Nadu - Energy Different sources and development - Finance Commission - Planning Commission - National Development Council - Poverty Alleviation Programmes.

b. Impact of global economy on India
Impact of the Economic Crisis on India : (a) Offshoot of Globalized Economy - (b) Aspects of Financial Turmoil in India - Capital Outflow - Impact on Stock and Forex Market - Impact on the Indian Banking System - Impact on Industrial Sector and Export Prospect - Impact on Employment - Impact on Poverty

(c) Indian Economic Outlook.
India’s Crisis Responses and Challenges: (a) State of Economy in Crisis Times - (b) RBI’s CrisisResponse - (c) Government’s Crisis Response - (d) The Risks and Challenges - Monetary policy - Fiscal Policy - Financial stability The Options Ahead: Diversifying Exports - Boosting Domestic Consumption - Enhancing Public Spending - Generating Employment - Provisioning credit to Productive Sectors - Need for Structural Reforms - Increased purchasing power of the people.

3. Socio - Economic Issues in India/ Tamil Nadu - Population Explosion - Unemployment issues in India & Tamil Nadu - Child Labour - Economic Issues (a) Poverty (b) Sanitation- Rural and Urban (c) Corruption in public life - Anti -Corruption measures - CVC, Lok-adalats, Ombudsman, CAG. – Illiteracy –Women Empowerment- Role of the Government Women EmpowermentSocial injustice to womenfolk - Domestic violence, dowry menace, sexual assault - Loss of cultural heritage due to economic development - Urbanization and its impact on the society - Impact of violence on the growth of the nation – Religious violence, Terrorism and Communal violence - Regional Disparities - Problems of Minorities - Human Rights issues - Right to information - Central and State
Commission - Faith and conflict among legislature, executive, judiciary and media. - Education – Linkage between Education and Economic Growth. - Community Development Programme - Employment Guarantee Scheme - Self Employment and Entrepreneurship Development - Role of N.G.O’s in Social Welfare – Government Policy on Health.
Comment Policy:Dear visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation. Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.
View Comments
Close Comments