நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

TNPSC Current Affairs in Tamil - April 2018

TNPSC தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஏப்ரல் 2018


Previous month TNPSC current affairs - Click Here

 Read Online 


Announcement !
உரையாடலில் சேர் (1)
1 கருத்து உள்ளது
 1. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Last month's (April,may) current affairs model questions answer illa sir please add ...
  Last month's (April,may) current affairs model questions answer illa sir please add ...
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!