நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

Important Books List for TNPSC Group 2 Exam (New Syllabus) Self Preparation (English Medium)

TNPSC Group 2 New Syllabus - Suggested Books List

Unit 1 : General Science

6th -12th School Books (Study all science topics from 6th-10th Old & New Books.  Please refer our Test Schedule for selected topics to be studied from 11th, 12th School Books)

Unit 2 : Current Events
  • Dinamani, The Hindu Newspapers
  • www.tnpscportal.in (Tamil) or www.affairscloud.com or www.gktoday.in   
Unit 3: Geography of India
6th – 10th Std. Geography Portions,    11th, 12th Geography Books.

Unit 4 : History and Culture of India
6th -12th   Social Science / History Books  (Refer our Test Batch Schedule for Selected Portions to be studied)
 India and Tamil Nadu Culture -    11th Std. அறவியலும் இந்திய பண்பாடும் (New Book)  Full Book,  12th Std.  அறவியலும் இந்திய பண்பாடும் New and Old Books. 

Unit 5 : Indian Polity
  • 6th -10th   Social Science and 11th, 12th Std. Political Science Books. 
  • Indian Polity by M Laxmikanth 
Unit 6 : Indian Economy
6th -10th Std.  Economics Portions, 11th, 12th Std. Economy Books

Unit 7 : Indian National Movement
  • 6th - 12th Social Science / History Books. 
  • History of Modern India by Bipan Chandra  or A Brief History of Modern India by Spectrum
Unit 8 : History, Culture, Heritage and Socio - Political Movements
 in tamil nadu
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு  : 
v  6-12 வரையிலான  புதிய மற்றும் பழைய தமிழ்  புத்தகங்களிலிருந்து (இலக்கணம் தவிர்த்து)  அனைத்து இலக்கிய  பகுதிகளும் மற்றும்   தமிழ் இலக்கியத் தகவல் களஞ்சியம் – தேவிரா  அல்லது ஏதேனும் ஒரு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு புத்தகம். 
தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்
v  6th - 12th Social Science / History Books. 
v  முற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு - டாக்டர் க. வெங்கடேசன்   
v  தற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு – டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
(The above two books can be purchased online from www.tnpscexambooks.com

Unit 9 : Development Administration in Tamil nadu
Study materials for this topic can be collected from multiple sources including Tamil Nadu Government Websites, Newspapers, Magazines etc.   We have prepared a comprehensive guide in Tamil Medium. 

Unit 10 : Aptitude and Mental Ability
  • 6th – 10th Maths Books (TNPSC Aptitude Syllabus Portions Only)
  • Quantitative Aptitude by R.S.Agarwal
  • Practice Aptitude Questions asked in  the TNPSC previous  question papers. (Available in TNPSC Website www.tnpsc.gov.in/answerkeys.html )

“The difference between ordinary and extraordinary is practice.”

    Practice as much as TNPSC previous year question   papers (degree standard) from TNPSC official website  www.tnpsc.gov.in/answerkeys.html  and practice some model tests prepared based on the  latest TNPSC group 1,2 syllabus.  

Announcement !
Join the conversation
Post a Comment
Link copied to clipboard