நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

July 2019 Current Affairs in Tamil for TNPSC Examinations

நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜீலை 2019


Read OnlineAnnouncement !
உரையாடலில் சேர் (2)
2 கருத்துகள்
 1. Kessal D
  Profile
  Kessal D
  Kessal D
  Said: https://drive.google.com/file/d/1yY3kPSCYV0SqgDpFCG8CYxrIW5b_bE_T/view
  https://drive.google.com/file/d/1yY3kPSCYV0SqgDpFCG8CYxrIW5b_bE_T/view
 2. Sam Emmanuel
  Profile
  Sam Emmanuel
  Sam Emmanuel
  Said: could not download pdf file ...
  link is protected,..,,
  could not download pdf file ...
  link is protected,..,,
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!