நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

July 2020 Current Affairs in Tamil for TNPSC Examinations

நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜீலை 2020


Read OnlineAnnouncement !
உரையாடலில் சேர் (5)
5 கருத்துகள்
 1. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Can i follow this for group 1??
  Can i follow this for group 1??
 2. whiteflowers
  Profile
  whiteflowers
  whiteflowers
  Said: Hello sir please continue your service
  Current affairs ungaloda materials & quiz dhan follow pannitu erundhen please continue pannunga sir
  Hello sir please continue your service
  Current affairs ungaloda materials & quiz dhan follow pannitu erundhen please continue pannunga sir
 3. Kessal D
  Profile
  Kessal D
  Kessal D
  Said: sorry, as if now we dont have
  sorry, as if now we dont have
 4. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Hi team.. do you have current affairs in english?
  Hi team.. do you have current affairs in english?
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!