நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) உயிரி மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய விலங்கு வள மையத்தை (National Animal Resource Facility for Biomedical Research)

 ஐதராபாத்தில் உள்ள ஜீனோம் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) உயிரி மருத்துவ  ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய விலங்கு வள மையத்தை (National Animal Resource Facility for Biomedical Research)  மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா 17.12.2022 அன்று திறந்து வைத்தார்.


Announcement !
உரையாடலில் சேர்
கருத்துரையிடுக
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!