நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

“புதிய இந்தியா எழுத்தறிவுத் திட்டம்” (“New India Literacy Programme” (NILP)) அறிவிப்பு

  “புதிய இந்தியா எழுத்தறிவுத் திட்டம்” (“New India Literacy Programme” (NILP)) என்ற மத்திய அரசின் நிதியுதவித் திட்டத்தை  2022-23 முதல் 2026-27 வரையிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்துவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணியல் அறிவு கற்பித்தலின் மூலம்  ஐந்து ஆண்டுகளில் 5  கோடி கற்பவர்களின் இலக்கை அடைவதை இந்த திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் ஐந்து நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது: (i) அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணியல், (ii) சிக்கலான வாழ்க்கைத் திறன்கள், (iii) தொழில் திறன் மேம்பாடு, (iv) அடிப்படைக் கல்வி மற்றும் (v) தொடர் கல்வி.

ஐந்தாண்டுகளுக்கான புதிய இந்தியா எழுத்தறிவுத் திட்டத்தின் மொத்த நிதிச் செலவு (2022-23 முதல் 2026-27 வரை) ரூ.1037.90 கோடி, இதில் ரூ.700 கோடி மத்தியப் பங்காகவும், ரூ.337.90 கோடி மாநிலப் பங்காகவும் உள்ளது. மத்திய மற்றும் மாநில பங்குகள் 60:40 என்ற விகிதத்தில் வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் இமயமலை மாநிலங்கள் தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உள்ளது, வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் இமயமலை மாநிலங்களில் மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பகிர்வு முறை 90:10 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. சட்டமன்றம் கொண்ட யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு விகிதம் 60:40 ஆகும், ஜம்மு & காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் தவிர, 90:10 விகிதம் உள்ளது, மற்றும் சட்டமன்றம் இல்லாத மற்ற அனைத்து யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் மத்திய பங்கு 100% ஆகும். 

முதல் கட்டமாக பயனாளிகள் மற்றும் தன்னார்வ ஆசிரியர்களை கண்டறிய வேண்டும். பயனாளிகள் மற்றும் தன்னார்வ ஆசிரியர்களின் கணக்கெடுப்பு பள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்டு மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களால் நடத்தப்படுகிறது. தன்னார்வ ஆசிரியர்களுக்கு ஆன்லைன் முறையில் கற்றல் தொகுதிகளை மேற்கொள்ள பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களால் பல்வேறு பட்டறைகள் நடத்தப்படுகின்றன. தேசிய அளவில், தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலில் (NCERT) உள்ள தேசிய எழுத்தறிவு மையம்  (National Centre for Literacy)  மூலம் பாடப்பொருட்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 

NCERT ஆல் உருவாக்கப்பட்ட DIKSHA போர்ட்டலில் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. மாதிரி மதிப்பீட்டு தொகுதிகள் DIKSHA விலும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. 

நன்றி : pib.gov.in

Announcement !
உரையாடலில் சேர்
கருத்துரையிடுக
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!