நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

TNPSC Group 2, 2A & Group 4, VAO 2022 Online Test Batch

There are no saved jobs.

Save favorite job with "Save" button on the job details page.

 ”சாதாரணப் போட்டியாளருக்கும் வெற்றி பெறுபவருக்கும் உள்ள ஒரே வேறுபாடு பயிற்சி. 
💻 ONLINE EXAM LINKS FOR STUDENTS- CLICK HERE💻
(For Students of Current Test Batches)

TNPSC Group 2,2A 2022 Test Batch

75 பொது அறிவு, 15 நடப்பு நிகழ்வு மற்றும் பொதுத்தமிழ் (45) /General English (40) தேர்வுகள் (ஒவ்வொரு தேர்விலும் 100 வினாக்கள்)

Rs.1500/-

Download Test Schedule / Join Now !

Tamil Medium | English Medium


TNPSC Group 4,VAO 2022 Test Batch

Rs.1500/-

Download Test Schedule / Join Now !

Tamil Medium | English Medium


TNPSC Group 4, VAO தேர்விற்கான தமிழ் மொழித் தாள் (Tamil Eligibility cum Scoring Paper) Test Batch

55 தேர்வுகள் (ஒவ்வொரு தேர்விலும் 100 வினாக்கள்)

Rs.750/-

Download Test Schedule / Join Now !


TNPSC Group 2, 2A General English Test Batch

40 Tests (100 Questions per Test) to cover entire General English Syllabus in a short period of time.

Rs.750/-

Download Test Schedule / Join Now !


ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ள Test Batch -ல் இப்போது சேரலாமா ?
👉 ஆம் , நமது Test Batch ஆன்லைன் வழியாக நடைபெறுவதால், இந்த நேரத்தில் அல்லது இந்த நாளுக்குள் தான் தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த விதமான வரையறையும் இல்லை.
👉 உங்களுக்கு எப்போது வசதியோ, அப்போது தேர்வுகளை ஆன்லைன் வழியாக எப்போது வேண்டுமானாலும் / எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பயிற்சி செய்யலாம். Print எடுத்து பயிற்சி செய்வதற்காக கேள்வித் தாள்கள் பி.டி.எஃப் வடிவிலும் வழங்கப்படும்.

👉 எனவே, Test Batch ல் நீங்கள் இப்போது அல்லது எப்போது வேண்டுமானாலும் இணைந்து கொள்ளலாம். முதல் தேர்விலிருந்தே அதற்கான பாடத்திட்டங்களை நன்கு படித்து விட்டு பயிற்சி செய்தால் போதுமானது.
 
Admission Going On !   
For Queries 
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!