9/19/2013

பழங்கால இந்திய வரலாறு மாதிரித்தேர்வு - 3

Posted by: D Kessal on 9/19/2013 Categories:||
TNPSC Group 4 Exam 2016
Share with your friends by a Click

 1. மகாஜன பதங்களின் எண்ணிக்கை ?
  1. 14
  2. 9
  3. 16
  4. 22

 2. வஜ்ஜிக் கூட்டாட்சியின் தலைநகர் ? 
  1. அங்கம்
  2. காசி
  3. கோசி
  4. வைசாலி

 3. மகதப்  பேரரசின்  முதல் (பழைய) தலைநகரம் எது ?
  1. சிராவஸ்தி 
  2. ராஜ கிருகம்
  3. வைசாலி
  4. பாடலி புத்திரம்

 4. பாலி மொழியில் திரி பீடகம்  என்பதன் பொருள் என்ன ?
  1. மும்மணிகள்
  2. மூன்று முத்திரைகள்
  3. மூன்று  பீடங்கள்
  4. மூன்று கூடைகள் 

 5. பிம்பிசாரர் எந்த வம்சத்தைசார்ந்தவர் ? 
  1. மகத வம்சம்
  2. மொளரிய வம்சம்
  3. நந்த வம்சம்
  4. அரியங்க வம்சம்

 6. சந்திரகுப்த மொளரியர் வென்ற  நந்த மன்னன்யார் ?
  1. மகா பத்ம நந்தன்
  2. தன நந்தன் 
  3. இரண்டாம் பத்ம நந்தன்
  4. எவருமில்லை

 7. சந்திரகுப்த மொளரியர் எந்த  கிரேக்க மன்னனை தோற்கடித்தார் ?
  1. அலெக்ஸாண்டர்
  2. சீசர்
  3. செலுக்கஸ் நிகேடர் 
  4. மெகஸ்தனிஸ்

 8. சந்திர குப்த மொளரியர்  தழுவிய மதம் ?
  1. இந்து மதம்
  2. பார்சி 
  3. புத்த மதம்
  4. சமண மதம் 

 9. சந்திர குப்த மொளரியரின்  மகன்யார் ? 
  1. பிம்மிசாரர் 
  2. அஜாதசத்ரு
  3. பிந்துசாரர் 
  4. அசோகர்

 10. அசோகரால்  பாடலிபுத்திரத்தில்  கூட்டப்பட்டது ?
  1. இரண்டாம் புத்த மாநாடு
  2. நான்காம் புத்த மாநாடு
  3. முதலாம் புத்த மாநாடு
  4. மூன்றாம் புத்த மாநாடு6 comments:

 1. sir,i get confused,i study only 6,7,8,9 first term or second,third terms...please sir reply me immediately

  ReplyDelete
 2. sir ,,, please prefer study materials for history... by kutty siva...

  ReplyDelete
 3. sir,
  correct Ans. For Q.3. is B. and Q.5 is A. pls check it

  ReplyDelete
 4. sir upload in english also

  ReplyDelete

Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.