நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

Group 4 2019 Result Published at tnpsc gov in website

TNPSC Group IV 2019 Result Published

Link 1
http://www.tnpsc.gov.in/Resultget-CCSE_IV_2K19.html

Link 2
https://apply.tnpscexams.in/result-groupIV


http://www.tnpsc.gov.in/

Which communal ranks will get posts in the First Phase Counselling

பின்வரும்  Communal Rank ல் உள்ளவர்களுக்கு உறுதியாக  பணியிடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.   மேலும் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் கவுண்சிலிங்  நடத்தப்படும் பட்சத்தில்  இந்த Communal Rank க்கிற்கு அருகில் 50-100 ரேங்கில் உள்ளவர்களுக்கும் பணி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.   மற்றவர்கள் , வரவிருக்கும் குரூப் 2 தேர்வு மற்றும்  அடுத்த ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள குரூப் 4 தேர்விற்கு   முழு முயற்சியுடன் தயாராகுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். 

TNPSC Group IV 2018 Result Published  at TNPSC Official Website
http://www.tnpsc.gov.in/Resultget-CCSE_IV_2K18.html


2000 Additional posts are added to the Group IV 2018 Vacancies.Certificate Verification from 16th - 30th August 2018. So, the present vacancies will be around 11,000 and nearly 33,000 candidates will be called for certificate verification.


TNPSC's Tentative Result Publication Schedule   which is published in TNPSC Official Website  http://www.tnpsc.gov.in/results.html , has informed that the Group Four 2018 result  will be (tentative) published  in the last week of July 2018. 
tnpsc group four result date

Source : TNPSC Website 
http://www.tnpsc.gov.in/press/2018_schedule_res_pub.pdf

Group 4 Result to be published in 10 days - Dinamani News, 21-06-2018. The news says the Group IV 2018 result will be published with in 10 days. 
group four result in june 2018
Screenshot from
http://www.dinamani.com/tamilnadu/2018/jun/21/குரூப்-4-தேர்வு-முடிவுகள்-10-நாள்களில்-வெளியிட-முடிவு-2943836.html

Group 4 2018 Result will be published in July 2018 - TNPSC

Tamil Nadu Public Service Commission has  published  a 'Result Declaration Schedule for the exam conducted in 2016-2017'  in its official website http://www.tnpsc.gov.in/results.html.  In that schedule, TNPSC has notified the tentative date for publishing Group IV 2018 result as last week of July 2018.
group iv 2018 result date announced

Source : TNPSC Website

http://www.tnpsc.gov.in/press/2018_schedule_res_pub.pdf

Group 4 2018 Exam notification was published on 14th November 2017 and the Examination was conducted on 11th February 2018. Now a days, TNPSC publishes all notification and results asper the scheduled dates, so we can expect the result of the Group 4 2018 exam to be published with in   June 2018 .

TNPSC Group IV 2018 Expected Cut Off
Predicted by Iyachamy Academy & www.tnpscportal.in


Category
Number of Question
Number of Question
Junior Assistant /  /VAO
Typist
Open 
165
158
BC
162
152
BCM
155
141
MBC
162
148
SC
158
138
ST
155
138

 • With reference to four controversial answer keys by TNPSC May result to 3 to 4 no question increase or decrease.
 • Those who come under first 700 ranks have a chance to get VAO. But it varies communal category.
 • Women  candidates can reduce 2-3 questions in respective categories
 • There will be no too much of cut of difference between PSTM and normal. Because many have PSTM.
Note : This is not an Official cut off , it’s just a prediction based on the data entered by Aspirants in Google contact form and discussed with peered group of aspirants among Tamilnadu.  

Download Group IV Answer key by TNPSC


tnpsc group 4 2018 answer key


* Recent Year Events related questions are added in Current Affairs 
-------------------------------------------------

TNPSC Group IV 2018 Notification Published

The short notification for TNPSC CCSE-IV (Group IV) 2018 is published in the newspapers on 14-11-2017 and the detailed notification is published in the Tamil Nadu Public Service Commission's Official Website www.tnpsc.gov.in/latest-notification.html.

TNPSC Group 4 2018 Important Dates
Notification Date : 14-11-2017
Last date for online application : 20-12-2017

Examination Date : 11-02-2018 (FN - 10.00AM to 1.00PM)

Group IV 2018 Total Vacancies - 9351

Village Administrative Officer (VAO) - 494 
Junior Assistant (Non Security)  - 4096
Junior Assistant (Security)  - 205
Bill Collector - 48
Field Surveyor - 74
Draftsman - 156
Typist - 3463
Steno-Typist (Grade III) - 815TNPSC Group IV 2018 Online Application Website
http://tnpscexams.net/
Download Group 4 2018 Official Notification from


Age Limit for applying Group 4 Exam (as on 1st July)
To apply TNPSC Group IV Exam, a candidate should have completed Minimum age of 18 Years. (Common for all categories)

Maximum age limit for applying for tnpsc group iv exam varies for different categories.

1. SC / SC (A), ST and Destitute Widows of all castes  - 35 Years

2.MBC / Denotified Communities, BC and BC (Muslims) - 32 Years

3.“Others” (Candidates not belonging to SC, SC(A), ST, MBCs/DC, BC and BCM )- 30 Years
Is there any exception in maximum age limit to apply TNPSC Group 4 Exam ?
Yes, there are exceptions for certain categories in the maximum age limit to apply TNPSC Group IV Examination . The details are as follows. There is no maximum age limit for TNPSC Group 4 Exam candidates belonging to SCs, SC(A)s, STs, MBCs/DCs, BCs, BCMs and Destitute Widows of all castes who possess a qualification higher than General Educational Qualification (SSLC / 10th) (For example, if  you have passed passed 12th / H.S.C / Diploma /Degree / PG you dont have maximum age limit).
TNPSC VAO Age Limit, Educational Qualification and all other information - Click Here
What is the Educational Qualification to apply TNPSC Group 4 Exam? 

The required educational qualification to apply TNPSC Group IV Exam is SSLC /10th Standard . The candidate should have completed the SSLC or 10th as on the notification date of TNPSC Group 4 Exam.  

 The following Posts need only SSLC as Educational Qualification
 • Junior Assistant (Non-security) 
 • Junior Assistant (Security) 
 • Bill Collector  
 • Field Surveyor (But, Preference will be given to the candidates with ITI qualification in survey)
 • Draftsman 
Technical Qualification in the TNPSC Group 4 Exam
Yes there are some technical qualification required for TNPSC Group 4 Typist and Steno Jobs

1. Technical Qualification for Group IV Typist Job
Must have passed the Government Technical Examination in Typewriting:-
(i) by Higher / Senior Grade in Tamil and English (or)
(ii) by Higher / Senior Grade in Tamil and Lower/ Junior Grade in English (or)
(iii) by Higher / Senior Grade in English and Lower/ Junior Grade in Tamil.
 
2.Technical Qualification for Group IV Steno-Typist Grade III
Must have passed the Government Technical Examination both in Typewriting and in Shorthand:-
(i) by Higher / Senior Grade in Tamil and English (or)
(ii) by Higher / Senior Grade in Tamil and Lower/ Junior Grade in English (or) 
(iii) by Higher / Senior Grade in English and Lower/ Junior Grade in Tamil.

20% reservation of vacancies for Persons Studied in Tamil Medium  (PSTM)

Tamilnadu Government provides 20% reservation (of total vacancies)  to the persons who have studied the prescribed qualification (for group iv and vao exams, prescribed qualification is SSLC) in Tamil Medium . The previous year TNPSC Group 4 Notification  gives the following condition for claiming PSTM reservation. 
"Candidates claiming Person Studied in Tamil Medium (PSTM) category reservation should have studied the prescribed qualification (For TNPSC Group 4 Exam, SSLC / 10th is the prescribed qualification) for particular post in Tamil Medium and should have the certificate for that."
How to Prepare for TNPSC Group 4 General Tamil (Pothu Tamil) Portions ?

You may read TNPSC Portal’s Pothu Tamil Study Materials and Practice Online Tests Click Here

Question  Pattern of TNPSC Group 4 Examination

TNPSC Group IV Exam will have a single Objective Type Question Paper containing 200 Questions for 300 Marks 
Subject
Questions
Duration
Maximum Marks
General Studies
75


3 Hours


300
Aptitude
25
General Tamil / General English
100
Total
200 Questions


TNPSC Group 4  / VAO Exam Scheme  / Pattern 

Objective Type Questions will be asked in SSLC Standard 
 • Exam Duration 3.00 Hours (10 AM - 1 PM)
 • Total Questions - 200 | Total Marks - 300
General Studies  - 75 Questions
Aptitude Test      - 25 Questions
General Tamil 
        (or)          } - 100 Questions
General English
Download TNPSC Group 4 Exam Latest Revised Syllabus in Tamil
You can download the TNPSC Group 4 Exam Revised New Syllabus from the TNPSC's Official website. http://tnpsc.gov.in/syllabus.html 

The TNPSC's Group 4 Syllabus is in English language only. If you want a Tamil translated version, download it from http://www.tnpscportal.in/2013/07/download-tnpsc-group-4-syllabus-tamil-pdf.html

What is the expected salary for the TNPSC Group 4 Job ?
1. TNPSC Group IV Junior Assistant (Non-security), Junior Assistant (Security), Bill Collector, Field Surveyor, Draftsman  - Rs.5200 - 20,200/- + Grade Pay 2400  ( First month salary nearly Rs.21,000 / - ). If you are a degree holder , you will get about Rs.1000 /- more.  
 2. TNPSC Group IV Typist Steno-Typist, Grade-III - Rs.5200– 20200 + Grade Pay 2800/- (PB-1) (PM) ( First month salary nearly Rs.20,000 / - ) . If you are a degree holder , you will get about Rs.1000 /- more. 

Start Practicing as many as Model Questions you can ! 


TNPSC Group IV Model Questions by Dinamalar

TNPSC MCQ by Dinathanthi 

TNPSC  MCQ by DinamaniExpected List of Posts in Upcoming Group 4 Notification
The CCSE-IV (Group 4) 2018 Exam is expected to include  posts such as Village Administrative Officer, Junior Assistant, Bill Collector, Field Surveyor, Draftsman, Typist and Steno-Typist (Grade III). 

Recently TNPSC has clarified that there will be no changes in age limit and other qualifications for both Group 4 and VAO exams. Announcement !
உரையாடலில் சேர் (427)
427 கருத்துகள்
 1. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i missed my hallticketgroup4, how can i get my result..
  sir i missed my hallticketgroup4, how can i get my result..
 2. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir my mark is 241.5 BC overall rank 1639 comunity rank 854 any possible please reply sir
  Sir my mark is 241.5 BC overall rank 1639 comunity rank 854 any possible please reply sir
 3. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir my mark is 241.5 BC overall rank 1639
  Com rank 854 ....any chance ply peply sir..
  Sir my mark is 241.5 BC overall rank 1639
  Com rank 854 ....any chance ply peply sir..
 4. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Bc(m) male over all 7492 cr 78 is there any chance pls reply
  Bc(m) male over all 7492 cr 78 is there any chance pls reply
 5. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir
  sir
 6. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir i have scored 135 in group 4 in BC(OBCM) communal class...AM i eligible????
  sir i have scored 135 in group 4 in BC(OBCM) communal class...AM i eligible????
 7. muthukumar
  Profile
  muthukumar
  muthukumar
  Said: Sir,
  Special Category (Differently abled) ரேங்க் 275
  வாய்ப்பு கிடைக்குமா???
  Sir,
  Special Category (Differently abled) ரேங்க் 275
  வாய்ப்பு கிடைக்குமா???
 8. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I belong to BC Muslim female. Mark- 181.5. Community rank - 1293. Is der any possibility?
  Sir I belong to BC Muslim female. Mark- 181.5. Community rank - 1293. Is der any possibility?
 9. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I belong to BC Muslim female. Mark- 181.5. Community rank - 1293. Is der any possibility?
  Sir I belong to BC Muslim female. Mark- 181.5. Community rank - 1293. Is der any possibility?
 10. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir,

  I am MBC candidate / Female / PG / PSTM / Type both higher

  Mark - 192
  Over all Rank - 2375
  Com Rank - 545

  any chance for get a typist post pls reply sir

  sir,

  I am MBC candidate / Female / PG / PSTM / Type both higher

  Mark - 192
  Over all Rank - 2375
  Com Rank - 545

  any chance for get a typist post pls reply sir

 11. Profile
  பெயரில்லா
  Said: kessa sir ,my mark is 234,O.R-4118, C.R-54, SCA FEMALE.. IS IT POSSIBLE SIR?
  kessa sir ,my mark is 234,O.R-4118, C.R-54, SCA FEMALE.. IS IT POSSIBLE SIR?
 12. yusaf
  Profile
  yusaf
  yusaf
  Said: My mark 171.5 overall rank 99237 and communal rank 19039 sc candidate am i having any chance sir??????
  My mark 171.5 overall rank 99237 and communal rank 19039 sc candidate am i having any chance sir??????
 13. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,I got overall rank 2604 and community rank 1348 belongs to BC MALE.how is my chances?kindly reply me.Yhanks
  Sir,I got overall rank 2604 and community rank 1348 belongs to BC MALE.how is my chances?kindly reply me.Yhanks
 14. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I am MBC candidate
  Female - Tamil Medium - Type both higher PG qualification
  My mark 192
  Over all Rank 2375
  Communal Rank 545
  any chance for get typist post sir pls reply sir
  Sir I am MBC candidate
  Female - Tamil Medium - Type both higher PG qualification
  My mark 192
  Over all Rank 2375
  Communal Rank 545
  any chance for get typist post sir pls reply sir
 15. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir my hallticket was missed only I have my id and password how can see my group 4 result
  Sir my hallticket was missed only I have my id and password how can see my group 4 result
 16. Profile
  பெயரில்லா
  Said: pls ans me sir i am a mbc female candiate with tamil medium my gp4 mark is 204
  pls ans me sir i am a mbc female candiate with tamil medium my gp4 mark is 204
 17. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir my gp4
  mark-204
  overall rank-28263
  com.rank-105
  i am a mbc female candidate in tamil medium pls tel me my status pls pls pls iknw its not a enough score but i wish to conform ans me sir
  sir my gp4
  mark-204
  overall rank-28263
  com.rank-105
  i am a mbc female candidate in tamil medium pls tel me my status pls pls pls iknw its not a enough score but i wish to conform ans me sir
 18. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: I am geetha my mark is 232.5. .O.R 4359. C.R 504. Sc female Tamil medium.. Any chance sir.. Pls reply
  I am geetha my mark is 232.5. .O.R 4359. C.R 504. Sc female Tamil medium.. Any chance sir.. Pls reply
 19. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir,I lost my hallticket.I don't know my register no.how can i see my group 4 result? plz reply soon.
  sir,I lost my hallticket.I don't know my register no.how can i see my group 4 result? plz reply soon.
 20. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear kessel sir, im from pondicherry i scored 202.5 mark in grp iv exam..my category is MBC female candidate..this is my first attempt in group iv exam..is there tnpsc allocate some percent seats for other states? what is chance for other state candidates? any chance for me..plz clear my doubt sir..
  Dear kessel sir, im from pondicherry i scored 202.5 mark in grp iv exam..my category is MBC female candidate..this is my first attempt in group iv exam..is there tnpsc allocate some percent seats for other states? what is chance for other state candidates? any chance for me..plz clear my doubt sir..
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: NOT ENOUGH ...YOU WILL COME UNDER GENERAL....TRY NEXT TIME
   NOT ENOUGH ...YOU WILL COME UNDER GENERAL....TRY NEXT TIME
 21. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir this is karthik
  Overall rank 2503
  Community rank 1292
  Community bc
  Job kidaikuma sir.... Please reply
  Sir this is karthik
  Overall rank 2503
  Community rank 1292
  Community bc
  Job kidaikuma sir.... Please reply
 22. Profile
  பெயரில்லா
  Said: My mark is 171.5 any chance???
  My mark is 171.5 any chance???
 23. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear kessel sir, im from pondicherry i scored 202.5 mark in grp iv exam..my category is MBC female candidate..this is my first attempt in group iv exam..is there tnpsc allocate some percent seats for other states? what is chance for other state candidates? any chance for me..plz clear my doubt sir..
  Dear kessel sir, im from pondicherry i scored 202.5 mark in grp iv exam..my category is MBC female candidate..this is my first attempt in group iv exam..is there tnpsc allocate some percent seats for other states? what is chance for other state candidates? any chance for me..plz clear my doubt sir..
 24. kapil
  Profile
  kapil
  kapil
  Said: Sir im bc male 237 marks overall rank 3031 community rank 1546 . Is there Any chance for getting job
  Sir im bc male 237 marks overall rank 3031 community rank 1546 . Is there Any chance for getting job
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: good rank....chances there.....but not sure
   good rank....chances there.....but not sure
  • kapil
   Profile
   kapil
   kapil
   Said: Sir in SI exam i got 110 questions correct out of 140. Any chance for next stage
   Sir in SI exam i got 110 questions correct out of 140. Any chance for next stage
 25. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i am vetrivel bc english medium
  mark:243
  over all:1406
  bc rank:737
  ja post kedaikuma sir...............
  sir i am vetrivel bc english medium
  mark:243
  over all:1406
  bc rank:737
  ja post kedaikuma sir...............
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: dear friend , very good mark.....you will get the job ...
   dear friend , very good mark.....you will get the job ...
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: thank you sir and also thanks for cheers before the result.
   thank you sir and also thanks for cheers before the result.
 26. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i am vetrivel mark:243
  overall:1406
  bc rank:737
  i am english medium student ja post kedaikuma sir
  sir i am vetrivel mark:243
  overall:1406
  bc rank:737
  i am english medium student ja post kedaikuma sir
 27. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, I got 240 nd belongs to obc.. wht will b the chances sir???
  Sir, I got 240 nd belongs to obc.. wht will b the chances sir???
 28. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir MBC expected cut off evalo??
  Sir MBC expected cut off evalo??
 29. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Group 4 overall rank 2503 and community rank 1292. I belongs to bc. Is there any chance.
  Group 4 overall rank 2503 and community rank 1292. I belongs to bc. Is there any chance.
 30. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I belong to OBC sengunthar community, overall 8255 communal 4064 if any chance sir pleaaaase my mark 225
  I belong to OBC sengunthar community, overall 8255 communal 4064 if any chance sir pleaaaase my mark 225
 31. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir my mark 225 communal OBCM 4064 overall 8255 any chance sir
  sir my mark 225 communal OBCM 4064 overall 8255 any chance sir
 32. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i have scored,229.5,overall rank 6406,communnity rank,BC 3162,is there any chance to get a job
  i have scored,229.5,overall rank 6406,communnity rank,BC 3162,is there any chance to get a job
 33. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I got 232.5 marks sir my cr 73 nd my or 4696 scale male ja kedaikuma sir plz reply sir plzzz
  I got 232.5 marks sir my cr 73 nd my or 4696 scale male ja kedaikuma sir plz reply sir plzzz
 34. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir i got 231 marks in tnpsc group4 i am in mbc category may i got the post. please reply me sir
  Sir i got 231 marks in tnpsc group4 i am in mbc category may i got the post. please reply me sir
 35. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: I belong to OBC sengunthar community, in my GRP IV application i have clearly stated that, but in todays result my community is shown as BC(OBCM), is OBC and OBCM r same, pls some one help me , i did not clear the exam, 202.5 only, but still i have doubt on this.
  I belong to OBC sengunthar community, in my GRP IV application i have clearly stated that, but in todays result my community is shown as BC(OBCM), is OBC and OBCM r same, pls some one help me , i did not clear the exam, 202.5 only, but still i have doubt on this.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: BC OBCM meaning is Backward class Other than Backward Class Muslim .... for BC women 202.5 is a low mark....dont worry....prepare well for next vao and group 4 exams
   BC OBCM meaning is Backward class Other than Backward Class Muslim .... for BC women 202.5 is a low mark....dont worry....prepare well for next vao and group 4 exams
 36. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Dear friends those who have written the group 4 exam please read the below it may be useful to all.

  Group 4 Question Paper Overall Analysis

  In General Studies, out of 75 questions nearly 10 questions are directly related to current affairs

  The aptitude questions are very time consuming this time. It should be one of the reason for those who can not able to manage their time.

  Also the Aptitude section is little tough, only those who practiced well can attempt all those in time.

  In aptitude 18 above is a good score.

  In General Studies 65 and above can be said to be a good score. (Out of 100 questions)

  This time also the General Tamil is tough when compared with General English.

  In General Tamil 80+ is a good Score.
  For General English 85+ is a Good Score.

  So, 150+ can be said to be a Very Good Score.
  The expected safe score is 153+
  Dear friends those who have written the group 4 exam please read the below it may be useful to all.

  Group 4 Question Paper Overall Analysis

  In General Studies, out of 75 questions nearly 10 questions are directly related to current affairs

  The aptitude questions are very time consuming this time. It should be one of the reason for those who can not able to manage their time.

  Also the Aptitude section is little tough, only those who practiced well can attempt all those in time.

  In aptitude 18 above is a good score.

  In General Studies 65 and above can be said to be a good score. (Out of 100 questions)

  This time also the General Tamil is tough when compared with General English.

  In General Tamil 80+ is a good Score.
  For General English 85+ is a Good Score.

  So, 150+ can be said to be a Very Good Score.
  The expected safe score is 153+
 37. Profile
  பெயரில்லா
  Said: DEAR SIR,I AM VETRIVEL.WHEN WILL GROUP 4 RESULT CAME?????? I GOT 159/200 IN GROUP 4. I LOSS ALL MY JOB CHANCE FOR THIS WAITING...........
  DEAR SIR,I AM VETRIVEL.WHEN WILL GROUP 4 RESULT CAME?????? I GOT 159/200 IN GROUP 4. I LOSS ALL MY JOB CHANCE FOR THIS WAITING...........
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: Whatever community you may be. If you score more than 150+ means your job is a secured one. Dont bother about the result.
   Many of them joined in 2a and vao. They have also written group 4 and many of those will clear group 4 too but they wont come for counselling.

   I collect this details from the tnpsc experts. So dont worry.cheers!!!
   Whatever community you may be. If you score more than 150+ means your job is a secured one. Dont bother about the result.
   Many of them joined in 2a and vao. They have also written group 4 and many of those will clear group 4 too but they wont come for counselling.

   I collect this details from the tnpsc experts. So dont worry.cheers!!!
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: thank you sir...........
   thank you sir...........
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: si i am vetrivel.marks:243,and my overall rank:1406 and bc rank:737.ja post kedaikuma sir and also iam english medium student...........
   si i am vetrivel.marks:243,and my overall rank:1406 and bc rank:737.ja post kedaikuma sir and also iam english medium student...........
 38. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Eppo sir Varun group4 result ??????
  Nan 149/200 questions correct sir
  Sca com,general category ja post kedaikuma bro
  Reply pannunga pls.
  Eppo sir Varun group4 result ??????
  Nan 149/200 questions correct sir
  Sca com,general category ja post kedaikuma bro
  Reply pannunga pls.
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: Kandipa kidaikum bro dont worry. May endla result varum.
   Kandipa kidaikum bro dont worry. May endla result varum.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: dear karthick, thanks for motivating others...all the best for you also !
   dear karthick, thanks for motivating others...all the best for you also !
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: Thanks bro
   Thanks bro
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: Thanks d kessal. Thanks for your service.
   Thanks d kessal. Thanks for your service.
 39. Profile
  பெயரில்லா
  Said: What is the final cut off ??
  What is the final cut off ??
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: This is not a exact one. But this pridction collect from various sources
   Gen 153
   Bc 149
   Mbc 147
   Sc 145
   St 140
   This is not a exact one. But this pridction collect from various sources
   Gen 153
   Bc 149
   Mbc 147
   Sc 145
   St 140
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: thanks a lott!
   thanks a lott!
 40. Jegan
  Profile
  Jegan
  Jegan
  Said: Hi... I scored 141/200 in group 4 exam. I belongs to MBC male. Is there any chance to get posting.... Reply me
  Hi... I scored 141/200 in group 4 exam. I belongs to MBC male. Is there any chance to get posting.... Reply me
 41. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: if Any body knows about statistical investigator exam materials and selection procedure or any other information plz update
  if Any body knows about statistical investigator exam materials and selection procedure or any other information plz update
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: I have written the examination once. If u want to try this examination u should collect bsc maths books from 1to 3 years compketely. That will be the only way to prepare this examinatio .
   I have written the examination once. If u want to try this examination u should collect bsc maths books from 1to 3 years compketely. That will be the only way to prepare this examinatio .
 42. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,
  When wil d grp 4 result wl b publshed in May month....
  Sir,
  When wil d grp 4 result wl b publshed in May month....
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: tnpsc group 4 result is expected in this may 2015..... dont know the exact date of result ...will update as soon as we get any news
   tnpsc group 4 result is expected in this may 2015..... dont know the exact date of result ...will update as soon as we get any news
 43. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir,
  When wil the grp 4 reslt wil be published...
  Sir,
  When wil the grp 4 reslt wil be published...
 44. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir,i am uma ,group 2 exam last date
  sir,i am uma ,group 2 exam last date
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: dear uma, last date for tnpsc group 2 online application is 29th may 2015

   visit the following link for details
   http://www.tnpscportal.in/2014/11/TNPSC-Group-2-Interview-Posts-Exam-Latest-News.html
   dear uma, last date for tnpsc group 2 online application is 29th may 2015

   visit the following link for details
   http://www.tnpscportal.in/2014/11/TNPSC-Group-2-Interview-Posts-Exam-Latest-News.html
 45. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I am bc. Female both higher pstm degree holder age3 4 my Mark g4 202.5 any chances fr typist Post plz anybody tell???
  I am bc. Female both higher pstm degree holder age3 4 my Mark g4 202.5 any chances fr typist Post plz anybody tell???
 46. Profile
  பெயரில்லா
  Said: dear kessal sir i got 140 out of 200 in Group 4 , Male SCA any chances ?
  dear kessal sir i got 140 out of 200 in Group 4 , Male SCA any chances ?
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: It is a border score for sc categories. It is difficult to say. But u will get in the second phase.
   It is a border score for sc categories. It is difficult to say. But u will get in the second phase.
 47. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear sir i scored 151/200 in group IV any chance to get a ja post.i belongs to sca community and male.i egerly waiting fr ur rply sir plzzzz rplyyyyyy
  Dear sir i scored 151/200 in group IV any chance to get a ja post.i belongs to sca community and male.i egerly waiting fr ur rply sir plzzzz rplyyyyyy
 48. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will group 4 (21-12-2014) exam result come
  when will group 4 (21-12-2014) exam result come
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: 15 to 20 days ...asper TNPSC Chairman's note
   15 to 20 days ...asper TNPSC Chairman's note
 49. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Hi,

  For DSP (Grp1) whether "Degree or Diploma in Criminology and Forensic Science and also to those who possess National Awards for Physical Efficiency" are must or its just preferences?

  Please Clarify.

  Thanks.
  Hi,

  For DSP (Grp1) whether "Degree or Diploma in Criminology and Forensic Science and also to those who possess National Awards for Physical Efficiency" are must or its just preferences?

  Please Clarify.

  Thanks.
 50. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Hi,

  For DSP (Grp1) whether "Degree or Diploma in Criminology and Forensic Science and also to those who possess National Awards for Physical Efficiency" are must or its just preferences?

  Please Clarify.

  Thanks.
  Hi,

  For DSP (Grp1) whether "Degree or Diploma in Criminology and Forensic Science and also to those who possess National Awards for Physical Efficiency" are must or its just preferences?

  Please Clarify.

  Thanks.
 51. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear Kessal Sir,

  I got 147 question correct and belonging to BCM (No PSTM) , is there chance for JA?
  Dear Kessal Sir,

  I got 147 question correct and belonging to BCM (No PSTM) , is there chance for JA?
 52. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I got 116 question correct I am belonging to muslim community typist both higer with computer ceritificate any chance
  I got 116 question correct I am belonging to muslim community typist both higer with computer ceritificate any chance
 53. Profile
  பெயரில்லா
  Said: kessal sir ,I AM VETRIVEL. I GOT 159 QUESTIONS IN GROUP 4. COMMUNITY IS BC (ENGLISH MEDIUM)? I WILL GET JOB?
  kessal sir ,I AM VETRIVEL. I GOT 159 QUESTIONS IN GROUP 4. COMMUNITY IS BC (ENGLISH MEDIUM)? I WILL GET JOB?
 54. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear Kessal Sir
  I am MBC/Female, I have completed Both higher in Typing & COA exam passed. Our qualification B.Sc, DOB -1977 ,In Group 4 (21-12-14) exam 145/200 questions correct. Is there chance to get Junior Assistant Post or Typist Post.
  Pls reply me sir
  Dear Kessal Sir
  I am MBC/Female, I have completed Both higher in Typing & COA exam passed. Our qualification B.Sc, DOB -1977 ,In Group 4 (21-12-14) exam 145/200 questions correct. Is there chance to get Junior Assistant Post or Typist Post.
  Pls reply me sir
 55. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir group2 syllabus and how many marks we. Will.selected to next level of group two interview post
  I am bc sir
  pls answer sir
  Sir group2 syllabus and how many marks we. Will.selected to next level of group two interview post
  I am bc sir
  pls answer sir
 56. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir I got 153 question correct in group4 exam and I am general category. is there chance to get junior assistant post?
  sir I got 153 question correct in group4 exam and I am general category. is there chance to get junior assistant post?
 57. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Respected Sir,

  I Have attended the right answer for 131 Question, If there are any Chance for G4 Post for me?
  Respected Sir,

  I Have attended the right answer for 131 Question, If there are any Chance for G4 Post for me?
 58. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, Nan 2004-il joined to Computer Operator cum Typist in TNHB, Ramanathapuram Housing Unit.
  But, contract labour basis. Not a Government Job. Intha Jobla Permanant Avatharku ethavathu chance. (or) Any Government Job to Typist & Computer Operator.
  Sir, Nan 2004-il joined to Computer Operator cum Typist in TNHB, Ramanathapuram Housing Unit.
  But, contract labour basis. Not a Government Job. Intha Jobla Permanant Avatharku ethavathu chance. (or) Any Government Job to Typist & Computer Operator.
 59. Profile
  பெயரில்லா
  Said: kessal sir.i wrote the exam for POSTMAN/MAILGUARD post in chennai city north division and i got
  the marks 80/100 in the exam(28-12-2014).so any chance for me get the job? plz reply me sir.
  kessal sir.i wrote the exam for POSTMAN/MAILGUARD post in chennai city north division and i got
  the marks 80/100 in the exam(28-12-2014).so any chance for me get the job? plz reply me sir.
 60. Profile
  பெயரில்லா
  Said: kessal sir.I got 151/200 questions in group 4 and belongs to BC MALE.I have PSTM CERTIFICATE
  any chance for me get the job?.plz reply me sir.
  kessal sir.I got 151/200 questions in group 4 and belongs to BC MALE.I have PSTM CERTIFICATE
  any chance for me get the job?.plz reply me sir.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: very good score...you may get chance
   very good score...you may get chance
 61. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I AM VETRIVEL. I GOT 159 QUESTIONS IN GROUP 4. COMMUNITY IS BC (ENGLISH MEDIUM)? I WILL GET JOB?
  I AM VETRIVEL. I GOT 159 QUESTIONS IN GROUP 4. COMMUNITY IS BC (ENGLISH MEDIUM)? I WILL GET JOB?
 62. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear Sir,

  Thanks a lot for Supporting us!!!!!!!. Im bc female and got scored in 155/200 in Group 4. Can i got job??
  Dear Sir,

  Thanks a lot for Supporting us!!!!!!!. Im bc female and got scored in 155/200 in Group 4. Can i got job??
 63. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I hav got allocation order in group 2a when will i be called
  Sir I hav got allocation order in group 2a when will i be called
 64. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,i am a BC MUSLIM female candidate,my name is Rajeena..in group 2 mains in paper 1 i scored 88/125 and paper 2 also i wrote well..sir will i clear the mains exam..waiting for ur reply sir,if othr friends who hav sugestion also plz kindly reply..than u
  Sir,i am a BC MUSLIM female candidate,my name is Rajeena..in group 2 mains in paper 1 i scored 88/125 and paper 2 also i wrote well..sir will i clear the mains exam..waiting for ur reply sir,if othr friends who hav sugestion also plz kindly reply..than u
 65. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i am bc women (pstm) i got 150/200 question any chance there junior assistance
  i am bc women (pstm) i got 150/200 question any chance there junior assistance
 66. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Kessal sir, generaly how many counciling conduct group 4 . I have scored 140 out of 200 SCA . Any chances ?
  Kessal sir, generaly how many counciling conduct group 4 . I have scored 140 out of 200 SCA . Any chances ?
 67. Profile
  பெயரில்லா
  Said: hello kessal sir, I got 153/200 in group 4 exam. I am general male category.is there any chance for junior assistant post? please I need your reply soon...
  hello kessal sir, I got 153/200 in group 4 exam. I am general male category.is there any chance for junior assistant post? please I need your reply soon...
 68. Profile
  பெயரில்லா
  Said: hello sir ,i got 153 /200 in last group 4 exam.am bc female, msc complete pani irrkan (pstm) ,any chances for me in junier assistant post, i really confused pls ans panunga sir
  hello sir ,i got 153 /200 in last group 4 exam.am bc female, msc complete pani irrkan (pstm) ,any chances for me in junier assistant post, i really confused pls ans panunga sir
 69. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello sir I got 147/200 in group 4. I am MBC male (pstm). Is there any chance for junior assistant job ?
  Hello sir I got 147/200 in group 4. I am MBC male (pstm). Is there any chance for junior assistant job ?
 70. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello kessel sir i am sca woman and i got 152/200 in tnpsc g4 2014 exam is there chance for me. And i had already scored 142/200 in tnpsc g2a 2014 my overall rank :6278 and communal rank : 80 i have mba pg is there chance in 2nd phase of g2a counselling pls reply me sir
  Hello kessel sir i am sca woman and i got 152/200 in tnpsc g4 2014 exam is there chance for me. And i had already scored 142/200 in tnpsc g2a 2014 my overall rank :6278 and communal rank : 80 i have mba pg is there chance in 2nd phase of g2a counselling pls reply me sir
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: in group 4 good chances are there and in group 2 also...but nt sure...all the best !
   in group 4 good chances are there and in group 2 also...but nt sure...all the best !
 71. Profile
  Venkatesan.E
  Said: Hi Kessel Sir, How are you? Thanks for supporting us , Your answers are valuable to us. I need your help sir , Last 4 years i am preparing for government exams. i belongs to MBC male , i am from a lower middle class , i got 155/200 this time (21.12.2014). I studied 10 th and 12 th tamil medium. Is there any chance to me to get a junior assistant post this time . please reply me sir , i expecting your reply.
  Hi Kessel Sir, How are you? Thanks for supporting us , Your answers are valuable to us. I need your help sir , Last 4 years i am preparing for government exams. i belongs to MBC male , i am from a lower middle class , i got 155/200 this time (21.12.2014). I studied 10 th and 12 th tamil medium. Is there any chance to me to get a junior assistant post this time . please reply me sir , i expecting your reply.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: good chances are there...all the best !
   good chances are there...all the best !
 72. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir; i am meenakshi. ennudaya ella certificate leum meenashi endru irukku. But communicate certificate lla muttum meenakchi endru irukku. Ithuval ethum problem varuma? Pls say the solution sir.
  sir; i am meenakshi. ennudaya ella certificate leum meenashi endru irukku. But communicate certificate lla muttum meenakchi endru irukku. Ithuval ethum problem varuma? Pls say the solution sir.
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: yes! your name should be same in all certiicates as u given in tnpsc application
   yes! your name should be same in all certiicates as u given in tnpsc application
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: Sir Entha problem eppati solve pantradu? i got 159/200.
   Sir Entha problem eppati solve pantradu? i got 159/200.
 73. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 4 ku how many counsiling conduct pannuvanga ? Nan SCA Com. 140 varuthu enakku chance eppadi ?
  group 4 ku how many counsiling conduct pannuvanga ? Nan SCA Com. 140 varuthu enakku chance eppadi ?
 74. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir my friend got 120 questions correct in group4. she is BC candidate. Any chance for her?
  sir my friend got 120 questions correct in group4. she is BC candidate. Any chance for her?
 75. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i got 125 question correct in group4 iam mbc female Any chances for me?
  i got 125 question correct in group4 iam mbc female Any chances for me?
 76. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i got 139 out of 200 in group 4 , SCA Any chances for me ?
  sir i got 139 out of 200 in group 4 , SCA Any chances for me ?
 77. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will group 4 (21-12-2014) exam result come
  when will group 4 (21-12-2014) exam result come
 78. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I AM VETRIVEL. I GOT 159 QUESTIONS IN GROUP 4. COMMUNITY IS BC (ENGLISH MEDIUM)? I WILL GET JOB?
  I AM VETRIVEL. I GOT 159 QUESTIONS IN GROUP 4. COMMUNITY IS BC (ENGLISH MEDIUM)? I WILL GET JOB?
 79. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear sir,
  Gud morng....i had selected for gr1 prilims(2014)...pls help to self preparation...and prilim hall ticket missing how to get sir ....mains exam la pass panna how to prepare sir pls rply me
  Dear sir,
  Gud morng....i had selected for gr1 prilims(2014)...pls help to self preparation...and prilim hall ticket missing how to get sir ....mains exam la pass panna how to prepare sir pls rply me
 80. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir, I got 125/200 qns correct in group4 2014,, belong to SCA,, if any chance to got job??
  sir, I got 125/200 qns correct in group4 2014,, belong to SCA,, if any chance to got job??
 81. Profile
  பெயரில்லா
  Said: good evening kessal sir,
  I got 150/200 questions correct in group 4 (21-12-2014) exam,i belong to general male category and what about my chance? please reply
  good evening kessal sir,
  I got 150/200 questions correct in group 4 (21-12-2014) exam,i belong to general male category and what about my chance? please reply
 82. Profile
  பெயரில்லா
  Said: D kessal sir.tnpsc group 4 result vara maximum evvalavu naal akum sir?I am kumar. I got 160 questions correct sir.bc male (10th pstm sir.) what about my chances?please help me sir.
  D kessal sir.tnpsc group 4 result vara maximum evvalavu naal akum sir?I am kumar. I got 160 questions correct sir.bc male (10th pstm sir.) what about my chances?please help me sir.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: You have very good score and you may be called for counselling. Regarding Group 4 result date ....In december 2014, the TNPSC Chairman informed that the TNPSC Group 4 Result will be published with in two months ....so we can expect the result in February or March of 2015.
   You have very good score and you may be called for counselling. Regarding Group 4 result date ....In december 2014, the TNPSC Chairman informed that the TNPSC Group 4 Result will be published with in two months ....so we can expect the result in February or March of 2015.
 83. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir/Madam, i have secured 145/200 correct questions in group 4 (21-12-2014) exam and i belong to BC female category. Can i get junior assistant job?
  Sir/Madam, i have secured 145/200 correct questions in group 4 (21-12-2014) exam and i belong to BC female category. Can i get junior assistant job?
 84. Profile
  பெயரில்லா
  Said: good afternoon sir,i got 154/200 questions correct in group 4(21-12-2014) exam. I belongs to general male category,is there any possible to get junior assistant post
  good afternoon sir,i got 154/200 questions correct in group 4(21-12-2014) exam. I belongs to general male category,is there any possible to get junior assistant post
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: Sure chances are there.....any how wait till result date....all the best !
   Sure chances are there.....any how wait till result date....all the best !
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: Thank u kessal sir
   and my friend also got 150/200 questions correct in group 4 exam and he also belong to general male category. what about his chance in junior assistant?
   please reply
   Thank u kessal sir
   and my friend also got 150/200 questions correct in group 4 exam and he also belong to general male category. what about his chance in junior assistant?
   please reply
 85. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Good morning sir, when will sir group 3 result(3.08.2013),please inform the month exam goes on 1-1/2years,please inform ?
  Good morning sir, when will sir group 3 result(3.08.2013),please inform the month exam goes on 1-1/2years,please inform ?
 86. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir i got group 4 exam 150 questions correct. i am female MBC. any chance for me?
  Sir i got group 4 exam 150 questions correct. i am female MBC. any chance for me?
 87. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir my name is Ramesh ( SCA ) i got 139 out of 200 in group 4. any chances for me ?
  sir my name is Ramesh ( SCA ) i got 139 out of 200 in group 4. any chances for me ?
 88. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i got 140 out of 200 group 4. i am SCA. any chances ?
  sir i got 140 out of 200 group 4. i am SCA. any chances ?
 89. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I got Group 4 exam 140 questions correct.I am female/BC (Both higher in Type writing). Any Chances for me? pleases reply Sir.
  Sir I got Group 4 exam 140 questions correct.I am female/BC (Both higher in Type writing). Any Chances for me? pleases reply Sir.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: can not say now ...pls wait and concentrate on other exams
   can not say now ...pls wait and concentrate on other exams
 90. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I got Group 4 exam(21-12-14) 145 questions correct. I am female /MBC (Both higher in Type writing). In job any chances for me? please reply sir
  Sir I got Group 4 exam(21-12-14) 145 questions correct. I am female /MBC (Both higher in Type writing). In job any chances for me? please reply sir
 91. Profile
  பெயரில்லா
  Said: When Will TNPSC Publish the Combined Engineering Service Commission Examination-2014 Result..., The exam was held on 27-07-2014
  When Will TNPSC Publish the Combined Engineering Service Commission Examination-2014 Result..., The exam was held on 27-07-2014
 92. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i am MBC my vao overall rank2475 commuunity rank834 is there chance for first phase?
  sir i am MBC my vao overall rank2475 commuunity rank834 is there chance for first phase?
 93. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello Sir, group 3 result 3.08.2013 ?please inform the month and please take care in group 3 result also sir !!!!!!!!!!!!!!!
  Hello Sir, group 3 result 3.08.2013 ?please inform the month and please take care in group 3 result also sir !!!!!!!!!!!!!!!
 94. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir gr 4 153/200 sc community any chances of getting pass
  sir gr 4 153/200 sc community any chances of getting pass
 95. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: hi sir group 4 examla 153/200 sc cummunity.any chances of getting pass
  hi sir group 4 examla 153/200 sc cummunity.any chances of getting pass
 96. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sure chance
  sure chance
 97. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello I got 159 correct answers for 200 according to TNPSC official answer key. I'm MBC male candidate degree completed any chance for JA. Could some one comment please.
  Hello I got 159 correct answers for 200 according to TNPSC official answer key. I'm MBC male candidate degree completed any chance for JA. Could some one comment please.
 98. Profile
  பெயரில்லா
  Said: There is no negative marks in TNPSC. 200*1.5 = 300 marks, each question contains 1.5
  There is no negative marks in TNPSC. 200*1.5 = 300 marks, each question contains 1.5
 99. Profile
  பெயரில்லா
  Said: how they calculating marks in group 4 ??
  200 questions - 300 marks
  negative mark is there ??
  plsss tell me
  how they calculating marks in group 4 ??
  200 questions - 300 marks
  negative mark is there ??
  plsss tell me
 100. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I have Group 2A marks to 126 any opperjunity for the job Please tell me sir.
  Sir I have Group 2A marks to 126 any opperjunity for the job Please tell me sir.
 101. Profile
  Meena
  Said: TNPSC has released official answer keys guys. Just go to www.tnpsc.gov.in .
  TNPSC has released official answer keys guys. Just go to www.tnpsc.gov.in .
 102. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: hai Kessal,
  2 question in General section of Tnpsc group IV have two answers but in the key they have given only one as correct how can we approach tnpsc to correct that anser
  hai Kessal,
  2 question in General section of Tnpsc group IV have two answers but in the key they have given only one as correct how can we approach tnpsc to correct that anser
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: what question ???

   what question ???

  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: question choose incorrect pair
   dale steyn -hockey(cricket)
   sebastian vettel- tennis(formula 1 car driver)
   and
   which of the following is correctly matched
   swaraj party -c.r ds, mothilal nehru
   jallian walah bagh commitee-hunter commitee
   both the answer are correct
   question choose incorrect pair
   dale steyn -hockey(cricket)
   sebastian vettel- tennis(formula 1 car driver)
   and
   which of the following is correctly matched
   swaraj party -c.r ds, mothilal nehru
   jallian walah bagh commitee-hunter commitee
   both the answer are correct
 103. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, I am in Madurai.I have a Group 2A marks to 115.5 .enaku job opperjunity irukunkala sir.pls.
  Sir, I am in Madurai.I have a Group 2A marks to 115.5 .enaku job opperjunity irukunkala sir.pls.
 104. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I am select in typist post to group 4 2013. But appoinment order eppo varum.
  I am select in typist post to group 4 2013. But appoinment order eppo varum.
 105. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: draughtsman job na what sir
  draughtsman job na what sir
 106. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group 4 Hall ticket Published...

  tnpscexams.net/callletter/tnpsc_182014/index.php
  Group 4 Hall ticket Published...

  tnpscexams.net/callletter/tnpsc_182014/index.php
 107. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 3 exam date 3.8.2014 result enga parka
  group 3 exam date 3.8.2014 result enga parka
 108. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: i know english typing and have senior grade. bt i dnt knw tamil typing. in the appln form, it is reqd to fill tamil typing column whn i give english typing. can anyone help me wht to do
  i know english typing and have senior grade. bt i dnt knw tamil typing. in the appln form, it is reqd to fill tamil typing column whn i give english typing. can anyone help me wht to do
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: You fill 1ly English typing column friend
   You fill 1ly English typing column friend
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: thats what i said. if i give english means its also asking for tamil too. or else its not accepting the form
   thats what i said. if i give english means its also asking for tamil too. or else its not accepting the form
 109. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Pay panalam friend...no problem
  Pay panalam friend...no problem
 110. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hai sir.. in application i have some doubt sir. in application you ask about work experience, but i don't have any experience sir. i can skip that box?sir.
  Hai sir.. in application i have some doubt sir. in application you ask about work experience, but i don't have any experience sir. i can skip that box?sir.
 111. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir nan one time registration group4 examkaga pana poren,athuku yenoda friendoda netbanking account details use pani amount pay panalama?
  sir nan one time registration group4 examkaga pana poren,athuku yenoda friendoda netbanking account details use pani amount pay panalama?
 112. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Do we need to read new revised samaheer(2014) books or old books(2012-2013)?
  Do we need to read new revised samaheer(2014) books or old books(2012-2013)?
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: New revised 2014 edition is given in Trimester Pattern and there is no much different between both editions. Further the earlier version has single book for a subject. In new version , you have to refer three books for a single subject.
   New revised 2014 edition is given in Trimester Pattern and there is no much different between both editions. Further the earlier version has single book for a subject. In new version , you have to refer three books for a single subject.
 113. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: hello sir, i know tamil and english typing well. but i don't have any certificates. Can i apply for the typist category in group 4 examination.
  hello sir, i know tamil and english typing well. but i don't have any certificates. Can i apply for the typist category in group 4 examination.
 114. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: hello sir im krishna from andhra pradesh and i studied in english medium and i dont know tamil can i apply for the post of junior assistant in tamilnadu please say me
  hello sir im krishna from andhra pradesh and i studied in english medium and i dont know tamil can i apply for the post of junior assistant in tamilnadu please say me
 115. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: how to prepare this exam sir?? plz explain syllabus detailed... plz send the model question paper my email id is saravananlooks@gmail.com
  how to prepare this exam sir?? plz explain syllabus detailed... plz send the model question paper my email id is saravananlooks@gmail.com
 116. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Can anyone tell me the take home salary of Group 4 posting ... they mentioned Rs.5200 – 20200 +Rs.2400/- Grade Pay (PB-1) hw its calculated ???
  Can anyone tell me the take home salary of Group 4 posting ... they mentioned Rs.5200 – 20200 +Rs.2400/- Grade Pay (PB-1) hw its calculated ???
 117. Profile
  பெயரில்லா
  Said: hello sir, for this exam what qualification is required.........?
  hello sir, for this exam what qualification is required.........?
 118. Profile
  பெயரில்லா
  Said: who is prepare in TNPSC - GROUP-4 EXAM
  who is prepare in TNPSC - GROUP-4 EXAM
 119. Profile
  பெயரில்லா
  Said: online anuppu last date eppo
  online anuppu last date eppo
 120. Profile
  பெயரில்லா
  Said: application anuppa last date please
  application anuppa last date please
 121. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir iam a physically handicapped person .my percentage is more than 40.hw much mark i should score to getjob in this exam sir.is there any advantage is there for my quota va sir.
  sir iam a physically handicapped person .my percentage is more than 40.hw much mark i should score to getjob in this exam sir.is there any advantage is there for my quota va sir.
 122. Kessal D
  Profile
  Kessal D
  Kessal D
  Said: http://tnpsc-portal.blogspot.com/2013/06/tnpsc-group-4-exam-complete-book-list.html
  http://tnpsc-portal.blogspot.com/2013/06/tnpsc-group-4-exam-complete-book-list.html
 123. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir. How to prepare the group IV exam sir.pls give any idea
  Sir. How to prepare the group IV exam sir.pls give any idea
 124. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear sir,we your going to announced tnpsc goup -iv exam
  Dear sir,we your going to announced tnpsc goup -iv exam
 125. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir please group 4 typist second counselling communal rank position schedule caste general 18.08.2014 to 21.08.2014
  sir please group 4 typist second counselling communal rank position schedule caste general 18.08.2014 to 21.08.2014
 126. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Why tnpsc group 4 notification is delayed?
  Why tnpsc group 4 notification is delayed?
 127. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Will they really call for group 4 notification officially?
  Will they really call for group 4 notification officially?
 128. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello
  Hello
 129. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when the tnpsc group4 official notification publish
  when the tnpsc group4 official notification publish
 130. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I am bc 135+qst any chance to group 2 a
  I am bc 135+qst any chance to group 2 a
 131. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: what are the posts available sir
  what are the posts available sir
 132. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello Sir,
  Some are saying that group 4 call for only after 3 months that
  is in between october-november.Any idea about group 4 notification date?
  Hello Sir,
  Some are saying that group 4 call for only after 3 months that
  is in between october-november.Any idea about group 4 notification date?
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: Hello Sir,
   Some are saying that group 4 call for only after 3 months that
   is in between october-november.Any idea about group 4 notification date?
   Hello Sir,
   Some are saying that group 4 call for only after 3 months that
   is in between october-november.Any idea about group 4 notification date?
 133. Profile
  பெயரில்லா
  Said: What types post is available sir
  What types post is available sir
 134. Profile
  பெயரில்லா
  Said: how to prepare this exam sir?? plz explain syllabus detailed...
  how to prepare this exam sir?? plz explain syllabus detailed...
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: samcheer kalvi 6th to 12 th std syllabus
   samcheer kalvi 6th to 12 th std syllabus
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: samcheer kalvi 6th to 12 th std syllabus all subjects
   samcheer kalvi 6th to 12 th std syllabus all subjects
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: update day to day activity..
   update day to day activity..
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!