நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

How to get success in TNPSC Group 4 Exam ? | Self Preparation Tips

Getting a Government Job is a dream of most of the youngsters in Tamilnadu today. Main reason can listed as Job Security, Respect / Status in the society, etc. for government employees and the increasing salaries of the Government Employees. The Seventh Pay Commission will give a remarkable increase in the Salaries of both Central and State Government Employees.  Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC)  is being always the number one choice among the job seekers in Tamilnadu for entering into  state government services. TNPSC recruits number of vacancies every year through conducting various examinations like TNPSC Group 4 ExamVAO, Group 2,  Group 2A, Group 1 and other specific departmental exams. There are Government Jobs for almost all qualifications from SSLC to PG / PhD . Among them TNPSC Group IV Exam and Village Administrative Officer (VAO) Exam are the most popular examinations and applied by more than 10 - 15 Lakhs candidates every year from all over Tamilnadu. A candidated who have completed SSLC / 10th Std can  write these two examinations . 

You may also read !
How to prepare for TNPSC Group 2 Exam ?

TNPSC Exam Preparation Tips and Tricks

"Any person, with a strong commitment and desire to succeed the TNPSC Group IV Examination in a very single attempt can surely pass the exam. No need to go for a coaching centre, sincere self study for 3 to 6 month is more than enough to clear the TNPSC Group 4 Exam."

Educational Qualification for TNPSC Group 4 Exam

Any one with a SSLC / 10th Standard qualification from a recognized  board / institution is eligible to apply for the TNPSC Group 4 Exam.


Success Tips for TNPSC Group 4 Examination

As a beginner, to have fundamental knowledge about the syllabus, you may start with Tamilnadu State Board  Books. Cover every line of the 6th Std - 10th Std Science, Social Science Books asper the TNPSC Group 4 Latest Syllabus.

Concentrate more on Pothu Tamil ( General Tamil ) / General English


As Pothu Tamil / General English Portion in TNPSC Group Four Exam  occupies equal marks with General knowledge. You should focus more concentration on General Tamil / General English. In current trend, you should get minimum 95/100 plus correct questions in General English/General Tamil. 

Complete Books List for TNPSC Group 4 Exam Self Preparation is given below


Books For TNPSC Group 4 General Studies Portion 

TNPSC குரூப் 4 2021 தேர்விற்கு படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்  

 

அலகு 1. பொது அறிவியல்

6-10 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் அனைத்து பாடங்களும்

அலகு 2. நடப்பு நிகழ்வுகள்

www.tnpscportal.in  நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதவாரியான தொகுப்புகள்  

அலகு 3. புவியியல்

 

6-12 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகள் மட்டும்

அலகு 4. இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாறு மற்றும் பண்பாடு

6-12 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள்  குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகள் மட்டும்

அலகு 5. இந்திய அரசியல்

6-12 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள்  குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகள் மட்டும்

அலகு 6. இந்திய பொருளாதாரம்

6-12 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள்  குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகள் மட்டும்

அலகு 7.  இந்திய தேசிய இயக்கம்

6-12 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள்  குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகள் மட்டும்

அலகு 8 . திறனறிவு மற்றும் புத்திக் கூர்மை தேர்வுகள்

6-10 வரையிலான புதிய மற்றும் பழைய பள்ளி பாடப்புத்தகங்களில்  குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகள்,    TNPSC முந்தைய தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள்  மற்றும்  கணியன் பாகம் 1, 2 (Optional)  

 

 புதிய பள்ளிப் புத்தகங்களை டவுண்லோடு செய்ய பின்வரும் இணையதளத்திற்கு செல்லவும்

http://tnschools.gov.in/textbooks

 
All the best !
Announcement !
Join the conversation (105)
105 comments
 1. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: How many months i need to cover current affairs for tnpsc group 4
  How many months i need to cover current affairs for tnpsc group 4
 2. Profile
  ANBUSEYNA
  Said: IT'S VERY USEFUL TO US .THANKS
  IT'S VERY USEFUL TO US .THANKS
 3. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Arihant minj book is enough for general studies revision?
  Arihant minj book is enough for general studies revision?
 4. Profile
  Anonymous
  Said: Thank you so much. It helped
  Thank you so much. It helped
 5. Profile
  Anonymous
  Said: Hi sir/ mam..And my Dr frnds...I have no idea to attend gov xams ..Plz help to pass...how I prepare for it?? Please give me some guidance...I am doing MCA 2 nd yr. ...
  Hi sir/ mam..And my Dr frnds...I have no idea to attend gov xams ..Plz help to pass...how I prepare for it?? Please give me some guidance...I am doing MCA 2 nd yr. ...
 6. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir,

  How to check the results declared date in Sslc mark sheet
  Sir,

  How to check the results declared date in Sslc mark sheet
 7. Profile
  monica
  Said: when next tnpsc vao exam will come
  when next tnpsc vao exam will come
 8. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: if any priority are given to the people who write tnpcs in tamil?
  if any priority are given to the people who write tnpcs in tamil?
 9. RajaRam N
  Profile
  RajaRam N
  RajaRam N
  Said: sir 6 to 12 old book or Samacheerkalvi books padikanuma ?

  sir 6 to 12 old book or Samacheerkalvi books padikanuma ?

 10. Profile
  Anonymous
  Said: sir advice me some books for gr 7b and gr 8
  sir advice me some books for gr 7b and gr 8
 11. Profile
  Anonymous
  Said: sir, pls tell me some tips and books for group 7b and group 8 exam.
  sir, pls tell me some tips and books for group 7b and group 8 exam.
 12. Profile
  Anonymous
  Said: In the english newspaper 'THE HINDU' which pary we should concentrate more??
  In the english newspaper 'THE HINDU' which pary we should concentrate more??
 13. Profile
  Anonymous
  Said: Is it very tough to prepare in 1 year??? Am final year student..
  Is it very tough to prepare in 1 year??? Am final year student..
 14. Profile
  Anonymous
  Said: Is there any interview for VAO exam
  Is there any interview for VAO exam
 15. Profile
  Anonymous
  Said: My question is once i am cleared a group 4 xam.. After getting a job am a gov employee after am eligible or not for other xams such as group 2,1
  My question is once i am cleared a group 4 xam.. After getting a job am a gov employee after am eligible or not for other xams such as group 2,1
  • Arumai TNPSC Guide
   Profile
   Arumai TNPSC Guide
   Arumai TNPSC Guide
   Said: Sir,

   your govt work years,i think more than 3 yrs or more than 5 yrs(i told approx so Refer Tnpsc notification )..you can't apply tnpsc..But,you may get high posts through dept exam...within one year or 2 year period of joining govt work is no bar to apply other exams..
   Sir,

   your govt work years,i think more than 3 yrs or more than 5 yrs(i told approx so Refer Tnpsc notification )..you can't apply tnpsc..But,you may get high posts through dept exam...within one year or 2 year period of joining govt work is no bar to apply other exams..
 16. Profile
  Anonymous
  Said: THANK U FOR GIVING IDEAS FOR PREPARING EXAM
  THANK U FOR GIVING IDEAS FOR PREPARING EXAM
 17. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: good collection
  thangs
  good collection
  thangs
 18. Profile
  Anonymous
  Said: sir,i am preparing for group 2aexam,what is the minimum mark(approximately) i have to score to become safe, i belongs to bcm.
  sir,i am preparing for group 2aexam,what is the minimum mark(approximately) i have to score to become safe, i belongs to bcm.
 19. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: examination will be in english or tamil ??? subject like general studies will be in tamil ????? plz reply
  examination will be in english or tamil ??? subject like general studies will be in tamil ????? plz reply
 20. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Friends plz anyone clarify my doubt how many month G.K is required for group 4 preparation it's my first attempt please clarify
  Friends plz anyone clarify my doubt how many month G.K is required for group 4 preparation it's my first attempt please clarify
 21. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: First of all i like to appreciate your dedicated effort
  ...You are doing a wonderful job over here....

  I have one doubt sir.. which book should I refer for the aptitude portion.....
  First of all i like to appreciate your dedicated effort
  ...You are doing a wonderful job over here....

  I have one doubt sir.. which book should I refer for the aptitude portion.....
 22. Profile
  Anonymous
  Said: ALL THE BEST
  ALL THE BEST
 23. Profile
  Anonymous
  Said: THIS INFORMATION'S VERY USEFUL ONE FOR TNPSC GROUP EXAM LEARNERS. THANK YOU FOR YOU INFORMATION'S.
  THIS INFORMATION'S VERY USEFUL ONE FOR TNPSC GROUP EXAM LEARNERS. THANK YOU FOR YOU INFORMATION'S.
 24. Profile
  Anonymous
  Said: hi sir... In what month from prepare to current affairs for group 4 exam 2016??
  hi sir... In what month from prepare to current affairs for group 4 exam 2016??
 25. Sambath
  Profile
  Sambath
  Sambath
  Said: im from pondicherry... can i apply for tnpsc grp 4 and can i go with my category or general?
  anybody rep im waiting
  im from pondicherry... can i apply for tnpsc grp 4 and can i go with my category or general?
  anybody rep im waiting
 26. Profile
  Anonymous
  Said: When will be the third counciling for tnpsc gr four
  When will be the third counciling for tnpsc gr four
 27. Profile
  Anonymous
  Said: Isn't it enough to just study what is given in the syllabus just 25poems and other stated from no1-20 in poem,about famous people etc,, for general English
  Isn't it enough to just study what is given in the syllabus just 25poems and other stated from no1-20 in poem,about famous people etc,, for general English
 28. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: It's vvvvvvvvvery useful information....i'm doing a job...so how can i prepare in short time for tnpsc exam....anybody else say plz...
  It's vvvvvvvvvery useful information....i'm doing a job...so how can i prepare in short time for tnpsc exam....anybody else say plz...
 29. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: It's vvvvvvvvvery useful information....i'm doing a job...so how can i prepare in short time for tnpsc exam....anybody else say plz...
  It's vvvvvvvvvery useful information....i'm doing a job...so how can i prepare in short time for tnpsc exam....anybody else say plz...
 30. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: its very useful
  its very useful
 31. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Its very useful
  Its very useful
 32. Profile
  Anonymous
  Said: Its very useful
  Its very useful
 33. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: I want to get successe in tnpsc group 2A exam . i choose tamil language to write group 2 exam ... what are the tamil books I should prepare sir.....
  I want to get successe in tnpsc group 2A exam . i choose tamil language to write group 2 exam ... what are the tamil books I should prepare sir.....
 34. Profile
  Anonymous
  Said: is type writing is necessary to vao exam or tnpsc examination? plz rly me..
  is type writing is necessary to vao exam or tnpsc examination? plz rly me..
 35. selva
  Profile
  selva
  selva
  Said: handicaped vaipu epadi iruku sir cut off pls details
  handicaped vaipu epadi iruku sir cut off pls details
 36. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir plz tell me how to prepare in short time period ....
  sir plz tell me how to prepare in short time period ....
 37. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir
  sir
 38. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Respected sir/madam,

  already three times writtened was group 4 , but this time i taken the mark 115 sir, but call letter yet not received, what can i do sir, kindly some help how to prepare tel me some tips sir.
  we are help ful sir.
  Respected sir/madam,

  already three times writtened was group 4 , but this time i taken the mark 115 sir, but call letter yet not received, what can i do sir, kindly some help how to prepare tel me some tips sir.
  we are help ful sir.
 39. Profile
  Anonymous
  Said: thankyou sir /madem
  thankyou sir /madem
 40. Profile
  Anonymous
  Said: thanks
  thanks
 41. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Thank u sir very use full for exam preparation
  Thank u sir very use full for exam preparation
 42. Profile
  Anonymous
  Said: sir/madam,
  Is there any single or 2 or more books which covers most of the syllabus to prepare TNPSC exams.
  sir/madam,
  Is there any single or 2 or more books which covers most of the syllabus to prepare TNPSC exams.
 43. Profile
  Anonymous
  Said: Sir / madam
  Please reply back for our queries soon
  Sir / madam
  Please reply back for our queries soon
 44. Profile
  Anonymous
  Said: Thank you Sir/Madam Its very use full for my exam preparation....
  Thank you Sir/Madam Its very use full for my exam preparation....
 45. Profile
  Anonymous
  Said: Sir,
  I'm new to group exams. I have gone through this page.. Got few tips fr preparing these exams.. But I have dbt whether I'm eligible to write this exam, since I have chosen hindi as my 1st language in. School. So is there any chance I can appear fr any of the group exams. But mother tongue is tamil. Please advise me on this sir.

  Thank you in advance
  Sir,
  I'm new to group exams. I have gone through this page.. Got few tips fr preparing these exams.. But I have dbt whether I'm eligible to write this exam, since I have chosen hindi as my 1st language in. School. So is there any chance I can appear fr any of the group exams. But mother tongue is tamil. Please advise me on this sir.

  Thank you in advance
 46. Profile
  Anonymous
  Said: Sir, it is enough to prepare from 6 to 10th std. Books.give some suggestion for general English preparation also to...
  Sir, it is enough to prepare from 6 to 10th std. Books.give some suggestion for general English preparation also to...
 47. Profile
  Anonymous
  Said: pls upload the 6th 10 10th social, science materiel
  pls upload the 6th 10 10th social, science materiel
 48. Profile
  Anonymous
  Said: Wat is the cut of vao,i got 196 marks . Sc candidate . .
  Wat is the cut of vao,i got 196 marks . Sc candidate . .
 49. Profile
  Anonymous
  Said: I think most of the studant fails to prepare well.because of lazyness.i do,so we should follow above said tips.if we follow & prepare well,we will achive.so frds.dont fed up of anything,we will defenetly serve for the govt,as a govt servent.all the best.
  I think most of the studant fails to prepare well.because of lazyness.i do,so we should follow above said tips.if we follow & prepare well,we will achive.so frds.dont fed up of anything,we will defenetly serve for the govt,as a govt servent.all the best.
 50. Profile
  Anonymous
  Said: Thank you sir & Madam.it is very useful for my exam..
  Thank you sir & Madam.it is very useful for my exam..
 51. Profile
  Anonymous
  Said: i got 126 in vao exam. what is the cutoff for BC?
  i got 126 in vao exam. what is the cutoff for BC?
 52. Profile
  Anonymous
  Said: sir... Please tell anyone prescribed book to prepare Group 4 written by an author which is available in current markets
  sir... Please tell anyone prescribed book to prepare Group 4 written by an author which is available in current markets
 53. Profile
  Anonymous
  Said: i want the way of preparing for group 4 exam
  i want the way of preparing for group 4 exam
 54. vijay
  Profile
  vijay
  vijay
  Said: i am wrote tnpsc since 2011 bt still now i not got job. what can i do? please suggest my email id. vijay.ova@gmail.com
  i am wrote tnpsc since 2011 bt still now i not got job. what can i do? please suggest my email id. vijay.ova@gmail.com
 55. Profile
  Anonymous
  Said: Wow amazing
  Wow amazing
 56. Profile
  Anonymous
  Said: sir / madam, i am wrote tnpsc since 2009 bt still now i not got job. what can i do? please suggest my email id. sorimuthumuthu@gmail.com
  sir / madam, i am wrote tnpsc since 2009 bt still now i not got job. what can i do? please suggest my email id. sorimuthumuthu@gmail.com
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: nala confidence sa padinga frd naraiya materials collect pani padinga, general tamil - Deviravin book , General english - 10,11,12 notes, lucent book padinga -GK ku pothum
   nala confidence sa padinga frd naraiya materials collect pani padinga, general tamil - Deviravin book , General english - 10,11,12 notes, lucent book padinga -GK ku pothum
 57. Profile
  Anonymous
  Said: sir/madam i m preparing for group4 exam so can u send some previous year question papers to mail id:sujiramaswamy@gmail.com
  sir/madam i m preparing for group4 exam so can u send some previous year question papers to mail id:sujiramaswamy@gmail.com
 58. Profile
  Anonymous
  Said: Sir, for general Tamil , 6-10 state board Tamil books .is it enough ? Is any other books needed?
  Reply
  Sir, for general Tamil , 6-10 state board Tamil books .is it enough ? Is any other books needed?
  Reply
 59. Profile
  Anonymous
  Said: Sir, for general Tamil , 6-10 state board Tamil books .is it enough ? Is any other books needed?
  Sir, for general Tamil , 6-10 state board Tamil books .is it enough ? Is any other books needed?
 60. Profile
  Anonymous
  Said: Great info..thanks. Very useful.
  Great info..thanks. Very useful.
 61. Profile
  Anonymous
  Said: For general Tamil, 6th -10th state board Tamil books enough ah...
  For general Tamil, 6th -10th state board Tamil books enough ah...
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: Deviravin book vangi padinga frd
   Deviravin book vangi padinga frd
 62. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Nice infos - i am also preparing for this exam
  Nice infos - i am also preparing for this exam
 63. Profile
  Anonymous
  Said: Its very useful
  Its very useful
 64. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: i want to know group 4 exam date and online apply date tel me clearly frds
  i want to know group 4 exam date and online apply date tel me clearly frds
 65. Profile
  Anonymous
  Said: i have no community certificate shal i wrt ths exam r nt
  i have no community certificate shal i wrt ths exam r nt
 66. Profile
  Anonymous
  Said: sir please tell me that, studying as per the syllabus is enough or we have to study whole
  6th to 12th book for tnpsc exams.
  sir please tell me that, studying as per the syllabus is enough or we have to study whole
  6th to 12th book for tnpsc exams.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: for basic understanding about the concepts , you have to read the above school books first, then you can study other materials.
   for basic understanding about the concepts , you have to read the above school books first, then you can study other materials.
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: nooooo lucent book padinga D Kessal
   nooooo lucent book padinga D Kessal
  • karthick
   Profile
   karthick
   karthick
   Said: where I can get lucent book #divya rubini
   where I can get lucent book #divya rubini
  • karthick
   Profile
   karthick
   karthick
   Said: where I can get the lucent book
   where I can get the lucent book
 67. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: pls do upload general english syllabus also
  pls do upload general english syllabus also
  • Profile
   Anonymous
   Said: Sorry to say this preparing for group 4 exams, and dont expect help for
   silly things you will get the whole syllabus for each and every exam in tnpsc official website.Anybody any guide only to certain limit(Books to read,way of preparation etc).You are asking help for basic thing!!!!!
   Sorry to say this preparing for group 4 exams, and dont expect help for
   silly things you will get the whole syllabus for each and every exam in tnpsc official website.Anybody any guide only to certain limit(Books to read,way of preparation etc).You are asking help for basic thing!!!!!
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: english poruthavarai 10,11,12 th google la pdf la varum athu padinga pothum..
   english poruthavarai 10,11,12 th google la pdf la varum athu padinga pothum..
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: basic grammer and poem, poetry ... pothummm
   basic grammer and poem, poetry ... pothummm
 68. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: pls do upload GENERAL ENGLISH syllabus also.. As soon as possible
  pls do upload GENERAL ENGLISH syllabus also.. As soon as possible
 69. Profile
  Anonymous
  Said: i want answer key previous year
  i want answer key previous year
 70. Kessal D
  Profile
  Kessal D
  Kessal D
  Said: Dear Abdullah, Mohamed and all friends......thanks for your comments.....dont loss your faith....study smart not hard..you all will win tnpsc group 4 exam this year...all the best !
  Dear Abdullah, Mohamed and all friends......thanks for your comments.....dont loss your faith....study smart not hard..you all will win tnpsc group 4 exam this year...all the best !
 71. Profile
  Anonymous
  Said: for those who are writing in tamil any separate preparation for that
  for those who are writing in tamil any separate preparation for that
 72. Profile
  mohamed
  Said: thanks.this info is very useful.
  thanks.this info is very useful.
 73. Profile
  Anonymous
  Said: Don't loss ur confident boys..!
  Don't loss ur confident boys..!
 74. abdullah
  Profile
  abdullah
  abdullah
  Said: Self confident is first !!! Sure I ll got job in first attempt
  Self confident is first !!! Sure I ll got job in first attempt
 75. Profile
  Anonymous
  Said: Thank u sir....
  Thank u sir....
 76. Kessal D
  Profile
  Kessal D
  Kessal D
  Said: To succeed in TNPSC Group 4 Exam or any other TNPSC Group exams , Tamilnadu State Board Books are fundamentals and must . So it is recommended you should study atleast 6th to 10th science, tamil, social science books of tamilnadu state board
  To succeed in TNPSC Group 4 Exam or any other TNPSC Group exams , Tamilnadu State Board Books are fundamentals and must . So it is recommended you should study atleast 6th to 10th science, tamil, social science books of tamilnadu state board
 77. Profile
  Anonymous
  Said: if we prepare in any one of the guide mentioned above is enough for tnpsc group 4 sir, (or)we need to prepare 6th to 12th books
  if we prepare in any one of the guide mentioned above is enough for tnpsc group 4 sir, (or)we need to prepare 6th to 12th books
 78. Profile
  Anonymous
  Said: Surely u ll robert
  Surely u ll robert
 79. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: my name is robert note my name tis time ill do achive by grace of my lord jesus christ its true. ill bet on it.
  my name is robert note my name tis time ill do achive by grace of my lord jesus christ its true. ill bet on it.
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: Dear Robert ... Advance congrats for your success in tnpsc group 4 exam 2013
   Dear Robert ... Advance congrats for your success in tnpsc group 4 exam 2013
  • Profile
   Anonymous
   Said: Robert surely yo will win the tnpsc group 4 because you have Jesus Support surely you wont fail..
   Robert surely yo will win the tnpsc group 4 because you have Jesus Support surely you wont fail..
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: then pray silently to yourself!
   then pray silently to yourself!
 80. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: my name is robert note my name tis time ill do achive by grace of my lord jesus christ its true. ill bet on it.
  my name is robert note my name tis time ill do achive by grace of my lord jesus christ its true. ill bet on it.
 81. Profile
  Anonymous
  Said: thanks sir/madam. its very useful for my exam preparation.
  thanks sir/madam. its very useful for my exam preparation.
Link copied to clipboard