நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

Group 2 2019 Notification to be published in June 2019 - Hindu Tamil News

TNPSC Group II  2018 Exam Latest News

TNPSC Group 2 Preliminary Exam 2018  Result published
TNPSC Group 2 Mains Exam  will be conducted on 23rd February 2018. 15194 candidates have been selected for Mains Exam.  Candidates are asked to upload their certificates and other documents  from 24th December 2018 - 10th January 2019. 
Direct pdf Link 

http://tnpsc.gov.in/results/SEL_MWE_GROUP2_2k18_LIST.pdf

14-11-2018 :   Group 2 Official Answerkey  published  at TNPSC Official Website http://tnpsc.gov.in/answerkeys.html .
Direct Link to download Group 2 2018 Answerkey

group 2 answerkey 2018 tnpsc website www.tnpsc.gov.in
Screenshot of Group 2 Answerkey Official Website www.tnpsc.gov.in


11-10-2018 :   Candidates can now download the TNPSC Group 2 Interview Posts Exam Hall Ticket from the TNPSC Official Website  http://www.tnpscexams.in/
tnpsc group two 2018 call letter
Screenshot from TNPSC Official Website www.tnpscexams.net

Direct Link to download Group II 2018 Hall Ticket is given below


Group 2 2018 Online Test Batch By TNPSCPortal.In
(40 General Studies + 20 General English)
(40 பொது அறிவு + 40 பொதுத்தமிழ்)

10-08-2018 : TNPSC Published Group 2 2018 Notification on 10-8-18  .  Exam Date : 11-11-2018 | Last Date to Apply Online : 09-09-2018 |Detailed notification is published at TNPSC Website :

Official Notification:http://tnpsc.gov.in/latest-notification.html  

Online Exam Link  :http://www.tnpscexams.in
Last Date to Submit Online Application : 09-09-2018
Date of Preliminary Examination : 11-11-2018  FN

List of Vacancies in Group 2 2018 (Total Vacancies :  1199 )

1. Industrial Co-operative Officer in the Industries and Commerce Department -  30   
2. Probation Officer in Social Defence Department -  12  
3. Junior Employment Officer (Non- Differently Abled) in Employment andTraining (EmploymentWing) Department - 16
4. Probation Officer in Prison Department  -  18
5. Assistant Inspectorof Labour intheLabour Department  - 26
6. Sub Registrar,Grade-II - 73 
7. Special Assistant in the Vigilance and Anti corruption Department - 2
8. Municipal Commissioner, Grade-II  - 6
9. Assistant Section Officer in Law Department in Secretariat -  16
10. Assistant Section Officer in Finance Department in Secretariat - 16
11. Assistant Section Officer, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat - 1
12. Assistant Section Officer in Tamil Nadu Public Service Commission - 4
13.Assistant Section Officer Cum Programmer in Tamil Nadu Public Service Commission - 2
14. Supervisor of Industrial Co-operativesin the Industries and Commerce Department  - 39
15. Audit Inspector in the Audit Wing of Hindu Religious and Charitable Endowments Administration Department  - 30 + ST-1 (Shortfall vacancy)
16. Assistant Inspector in Local Fund Audit Department  - 95+2*+ ST-1 (Shortfall vacancy)
17. Handloom Inspector in Handlooms and Textiles Department - 23
18. Senior Inspectors in Milk Production and Dairy Development Department  - 48
19. Senior Inspector of Co-operative Societies in Department of Registrar of Co-operative Societies -  596+3*
20. Supervisor/Junior Superintendent in TamilNadu Agricultural Marketing/Agricultural Business Department (PostCodeNo.1087) - 118 
21. Audit Assistant in Accounts Branch of Highways and Rural Works Department (PostCodeNo.1018) Tamil Nadu General Subordinate Service SC- 8 & ST-1 (Shortfall vacancies)  
22. ExecutiveOfficer, Grade-II in Town Panchayats Department, Tirunelveli  1 (SCShortfall vacancy)
23. Revenue  Assistant in Revenue Department Tamil Nadu Ministerial Service Carry forward vacancy (11) - ( Each 1 vacancy  in the following distcicts, Chennai, Kanyakumari , Madurai, Perambalur , Pudukottai, Tiruchirapalli, Tirunelveli , Tiruvallur,  Vellore , The Nilgiris)  


group 2 notification 2018


Important Downloads for Group 2 Exam Self Preparation

TNPSC Group II Syllabus in Tamil

Important Books List for TNPSC Group 2 Self Preparation (Tamil Medium)

Important Books List for TNPSC Group 2 Self Preparation (English Medium)

TNPSC Group 2 Interview Posts Examination Pattern / Scheme - Preliminary Exam

General Studies - 75 Questions
Mental Ability  - 25 Questions
General Tamil / English - 100 Marks
tnpsc group 2 interview post exam pattern
Screen shot of tnpsc group 2 2015 official notificaiton
TNPSC Group two Interview Posts Examination Question Pattern / Scheme of the Examination for  Main Exam

tnpsc group 2 mains pattern
Important Changes in the TNPSC Group 2 Mains Exam 2015 Question Pattern

As a major change in the TNPSC Group 2 Mains Exam Pattern, from this year onwards TNPSC Group 2 Mains Examination will have Single General Studies Paper containing Descriptive Type Questions. (Last year the Group Two Interview Posts question paper was a combination objective type questions and descriptive type questions)

TNPSC Group 2  (Non Interview) Written Exam and Interview Marks Published http://www.tnpsc.gov.in/results/CML_REGNO_FC_CSSE_II_2014_2016.pdfTNPSC Group II Mains Exam Model Question Papers with Hand Written Answers by Mr.Iyachamy

TNPSC Group Two Mains Important Topics Explained in Tamil - I

TNPSC Group Two Mains Important Topics Explained in Tamil - II

TNPSC Group 2 Mains Model Question Papers with Answers in both Tamil & English by www.iyachamy.com

TNPSC Group Two Mains Model Question Paper 

How to Prepare TNPSC Group 2 Mains Exam? - Video Tutorials

Introduction to Group Two  Mains Examination 

How to Prepare Sciene And Technlogoy for Group 1 & 2 Mains

How to Prepare Tamilnadu Administration for Group 1 and 2 Mains

Group 2 Mains Books List and Syllabus

31-07-2018 : Group II 2018 Notification will be published with in 15th August 2018 - TNPSC. 

09-07-2018 : Group 2 Notification with in couple of days - Tamil Hindu News Today. According to the news published by the Tamil Hindu Newspaper dated 09-07-2018,  the notification for the TNPSC Group II 2018 Exam for filling up about 2500 vacancies is expected to be published with in one or two days. It is also stated that, the existing pattern will be continued in the upcoming Group 2 Exam. 
News Source : 
http://tamil.thehindu.com/tamilnadu/article24369548.ece 

20-06-2018 : Group 2 2018 Notification is expected to be published in the last week of June 2018 . There will be no changes in the current exam pattern (Mains-Descriptive) .  
News Source : Tamil Hindu Newspaper, 20-06-2018

03-06-2018 : Group Two 2018 Notification will be published with in  15th June 2018 - The Hindu Tamil News. According the newspaper,  an higher official from Tamil Nadu Public Service Commission has informed that  notifications for 6 examinations  including TNPSC Group 2 2018 will be published with in 15th June 2018.  He also informed that, all other exam notifications  will be published as per the Annual Planner 2018.  
group two interview post exam 2018 notification date latest news

News Source and Courtesy : Tamil, The Hindu, 03-06-2018
http://tamil.thehindu.com/tamilnadu/article24071257.ece

Group 2 2018 Notification in First Week of May 2018, Total Vacancies 1547 - TNPSC Annual Planner 2018

As per the Annual Planner (2018) Published by the Tamilnadu Public Service Commission (TNPSC), the Group  II Interview Posts Examination Notification will be published on first week of May 2018. The tentative exam date is scheduled on 19th August  2018. The Total number of vacancies are expected to be 1547.  Source : TNPSC Annual Planner 2018

tnpsc group ii 2018 notification date
Screenshot  of TNPSC Annual Planner Page http://www.tnpsc.gov.in/2018_ARP_FINAL.pdf
TNPSC Group Two Preliminary Exam 2015 Result Published
TNPSC Group 2 Result Website

http://www.tnpsc.gov.in/results.html
 Group 2 Result Official Notification by TNPSC - Source : Dinathanthi, 21-05-2016
 • Group Two Mains Written Examination will be conducted on 21.08.2016 FN
 • The prelims cleared candidates  are provisionally admitted to the Group Two Mains Examination in the ratio of 1:10
  tnpsc group 2 result published
  Screenshot of  http://www.tnpsc.gov.in/results.html website


20-04-2016 :  Latest News in The Hindu Tamil  Newspaper about TNPSC Group II Preliminary Exam 2015 Result . This news states around six lakhs  aspirants who wrote the TNPSC Group 2 Preliminary Examination 2015 are eagerly waiting for the result of the TNPSC Group 2 Interview Posts Preliminary Exam conducted on 26th July 2015 for filling up 1241 Group 2 Interview Posts. 

TNPSC has informed in its annual planner published earlier in this year 2016 , the TNPSC Group Two 2015 Result will be published in the first week of March 2016. There are already 9 months over and if the preliminary exam result is published , there will be time for Mains Examination and interview followed by it. The Hindu news article compares TNPSC Exams with UPSC and SSC and states UPSC and SSC Examinations are conducted asper the Annual Planner and they publish the results also according to the annual planner and criticizes long delay in publishing results by TNPSC.  
The news says, TNPSC had informed last month (March 2016) that the TNPSC Group Two Interview Posts Exam Results are ready to be published and will be published soon. Since TNPSC is a constitutional boday, the election codes will not control it from publishing the results. 

News Courtesy : Tamil Hindu Newspaper, 20-04-2016

List of Group 2 Interview Posts Vacancy in the previous (2015) Notification
 1. Deputy Commercial Tax Officer 
 2. Sub Registrar, Grade-II
 3. Probation Officer in Prison Department
 4. Assistant Inspector of Labour in the Labour Department
 5. Junior Employment Officer (Non-Differently Abled) in Employment and Training (Employment Wing) Department
 6. Junior Employment Officer (Differently Abled) in Employment and Training (Employment Wing) Department
 7. Special Assistant in the Vigilance and Anti corruption Department
 8. Special Branch Assistant in Intelligence Wing of the Police Department
 9. Assistant Section Officer in Tamilnadu Public Service Commission (TNPSC)
 10. Assistant Section Officer cum Programmer in TNPSC
 11. Assistant Inspector in Local Fund Audit Department
 12. Audit Inspector in the Audit Wing of Hindu Religious and Charitable Endowments Administration Department
 13. Supervisor of Industrial Co-operatives in the Industries and Commerce Department
 14. Senior Inspector of Co-operative Societies in Department of Registrar of Co-operative Societies
 15. Supervisor / Junior Superintendent in Tamil Nadu Agricultural Marketing / Agricultural Business Department
 16. Handloom Inspector in Handlooms and Textiles Department
 17. Revenue Assistant in Revenue Department, Tamilnadu
 18. Executive Officer, Grade-II in Town Panchayats Department
23-03-2016 : Group Two Interview Posts Exam Result is expected to be published soon. Election Code of Conduct may not bar TNPSC from publishing the Group 2 Result - Tamil Hindu Newspaper News Today. The Hindu (Tamil) newspaper article says that a higher official from TNPSC has informed that the TNPSC Group 2 Preliminary Exam result is almost ready for publishing and can not tell the date of publishing the Group 2 Exam 2015 result. The Tamil The Hindu newspaper also informed that the result of TNPSC Group Two Interview Posts Exam 2015 may be published with in the end of this March 2016. Since, TNPSC is a constitutional body, the Tamil Nadu State Assembly election code of conduct may not limit the functioning of Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) from publishing new job notifications or publishing results of an already conducted examinations. 

TNPSC Group 2 Result News Courtesy : Tamil Hindu, 23-03-2016
Dear friends, TNPSC Group 2 Preliminary Exam 2015 Result is expected to be published very soon. Though there is no official information from the Tamil Nadu Public Service Commission about the result date, we can expect the TNPSC Group Two Preliminary Exam 2015 Result to be published  with in the end of this week. It is noted that, TNPSC Annual Planner 2016 - 2017 informs that the TNPSC Group Two Preliminary Exam 2015 Result will be published in the first week of March 2016. If you have performed well in the group 2 preliminary exam,  don't waste your precious time, start your sincere preparation for the Group Two Mains Examination.  All the best for your success !
TNPSC Annual Planner 2016 -2017 informs that the TNPSC Group 2 Interview Posts Preliminary Exam 2015 Result will be published in the first week of this month (March 2016) . 
 • Group Two Mains Exam 2016 will be conducted on first week of June 2016 and the result of the mains examination will be published in the first week of September 2016. 
 • The Interview  for the TNPSC Group II 2015 Exam is expected to be conducted in the third week of October 2016. 
 • TNPSC Group II Exam 2015 Counselling is expected to be conducted in the third week of November 2016. 
TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2015 Information in the TNPSC Annual Planner 2016-17

SI.No
Name of the Post
Notification
Exam Date
Result
Oral Test
Counselling
2
CCSE-II (INTERVIEW POST) (VACANCIES:1241)
30.04.2015
Prel: 26.07.2015

MWE: 1st week of June 2016
1st week of Mar. 2016

1st week of Sep. 2016
3rd week of Oct. 2016
3rd week of Nov. 2016

19-02-2016 :  TNPSC Group 2  2012 Non Interview Posts Phase - 7 Counselling to be held on 22-02-2016 

On 06-09-2015TNPSC Chairman (Incharge) has informed that the TNPSC Group II Interview Posts Preliminary Exam 2015 Result will be published with in a week. The TNPSC Group 2 Result will be published in the TNPSC official Website www.tnpsc.gov.in soon. You may also regularly check the following TNPSC Official Website  for latest result updates.
tnpsc gr 2 interview posts exam results news

TNPSC Result Website : http://www.tnpsc.gov.in/results.html
Result for 2015 Exams:http://www.tnpsc.gov.in/results_2015.html

TNPSC has recently published the some important Exam announcement like TNPSC Group 2A Non Interview Exam 2015  for 1, 863 vacancies on 12th October 2015. A supplementary notification for TNPSC Group 2A Examination 2015 was published 20th October 2015, by which additionally 84 posts were added with the Group 2A 2015 Exam. Now the total number of posts in the TNPSC Group 2A Exam became 1947 . Among the total number of TNPSC Group II A 2015 vacancies, Engineering Graduates can apply about Thousand Five Hundred Plus Group 2A Assistant Posts in various Government Departments which have educational qualification as any degree completed.

TNPSC VAO Exam 2015 Notification also Published for 813 Vacancies (Last date to apply online for the VAO Exam is 31-12-2015 - updated on 15-12-2015). The TNPSC Group 2 Interview Posts Preliminary Exam 2015 Result also expected to be published soon. 

TNPSC's New Chairman Dr. K. Arulmozhi has informed that all the TNPSC Exams Results will be published soon with out delay. So we can expect the TNPSC Group 2 Preliminary Exam 2015 Result also to be published soon, most probably with in January or February 2016. 

08-01-2016 : TNPSC Group 2 2012 (Date of Examination : 04-08-2012) - Exam List of Candidates for Certificate Verification is published for the TNSC Group Two Non Interview Posts at TNPSC Official Website address www.tnpsc.gov.in. This is the second list which has been called in the place of absentees candidates for the Certificate Verification conducted on 14-12-2015. For more information regarding TNPSC Group 2 2012 Exam, visit TNPSC Result Page 

http://www.tnpsc.gov.in/results.html

26-11-2015 : TNPSC Group 2 Exam 2012 (Examination Date : 04-08-2012)  Non Interview Posts List  of candidates for Certificate Verification is Published in the TNPSC Website www.tnpsc.gov.in . The Group Two Certificate Verification for the Group Two Exam candidates will be conducted at TNPSC office, Chennai on 14-12-2015 . 

07-09-2015 : TNPSC Group 2 Result of  Preliminary Exam conducted on 26th July 2015 will be published with in one week - TNPSC Chairman Informed on 06-09-2015.  So the TNPSC Combined Civil Services II Exam 2015 result may be published soon. If you have more confidence with your performance in the TNPSC Group 2 Preliminary Exam 2015, don't waste your valuable time, start your  sincere preparation for the TNPSC Group II Mains Exam from today itself. Surely, You will be successful in the Group Two Interview Posts Exam 2015.... All the best !

TNPSC Group 2 Exam 2015 Latest News Source and courtesy : Dinathanthi, 07-09-2015

26-08-2015 : TNPSC Group Two Preliminary Exam 2015 Result to be published with in 15 - 20 Days - TNPSC Chairman. TNPSC Group Two Interview Posts Preliminary Exam 2015 was conducted on 26-07-2015. The Group two interview posts exam 2015 was attended by nearly Six lakh candidates throughout Tamilnadu. Now the Tamilnadu Public Service Commission's Chairman has informed that the TNPSC Group 2 Preliminary Exam 2015 Result will be published with in 15 - 20 days. So we can expect the TNPSC Group II Result to be published in the second or third week of September 2015. If you are confident about your performance in Group 2 Interview Posts Exam 2015, speed up your sincere preparation for the Group II mains examination . All the best !

TNPSC Group 2 Result Date Latest News Source Tamil Hindu, 26-08-2015

25-08-2015 : TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2014 - Appointment Orders Issued. It is noted that 8 among the 10 Group Two Interview Posts Toppers are Engineering Graduates. This shows gradual increase of awareness of TNPSC jobs among the engineering graduates. It will reflect in the upcoming TNPSC Exams also. Be prepared to face tough competition in the upcoming TNPSC exams . So study sincerely and work hard to achieve your target in this year group two exam 2015 itself. All the best !

25-08-2015 : TNPSC Group Two Interview Posts Exam  Counselling Date Postponed - Tamilnadu Public Service Commission  has notified that due to Onam Holidays, TNPSC Group Two Interview Post Counselling dates scheduled on 28-08-2015 will be postponed to  29-08-2015. Counselling 
scheduled on 29-08-2015 will be conducted on the same day. 


TNPSC Group 2 2015 Result Latest News Updates

18-08-2015 : TNPSC Group 2 2014 Counselling Dates Announced -Download Call Letter Now: The counselling for the 2222 candidates (1:2 ratio for the total posts - 1136) will be conducted from 24th August 2015 to 1st September 2015 at TNPSC Office. Call letters have been send to the Group 2 candidates through SMS, Email and Post. If you have not received call letters, you can download it from Tamilnadu Public Service Commission's official website www.tnpsc.gov.in

Direct Link to Download TNPSC Group 2 Counselling Schedule
http://www.tnpsc.gov.in/Resultget-ccs2_couns2k14_new.html

13-08-2015 : TNPSC Group 2 Interview Posts Counselling Rank List Published in the TNPSC Website www.tnpsc.gov.in/counselling.html

TNPSC Combined Civil Services Examination-II (Group 2 Interview Posts) 2013 - 2014  Main Examination was conducted on 8,9 November 2014. Based on the Group 2 Mains examination marks, an interview was conducted for the candidates from 17th July 2015 to 27th July 2015 at the TNPSC Office, Chennai. TNPSC recently published the Mains and Interview Marks list of candidates. Now counselling for the 1136 vacancies in the TNPSC Group Two Interview posts is scheduled to be conducted from 24-08-2015 to 01-09-2015. Tamil Nadu Public Service Commission has published the TNPSC Group 2 Interview Posts Rank List of 2222 candidates with their Mains Marks and Interview Marks details. 
It is noted that this is the first time, TNPSC has published total list of candidates with their Ranks and Marks details in TNPSC Official Website www.tnpsc.gov.in . 
To download the TNPSC Exams counselling rank list visit http://www.tnpsc.gov.in/counselling.html

Direct Link for TNPSC Group Two 2013 - 2014 Counselling Page

Tamilnadu Group 2 Preliminary Exam 2015 Result Date Latest News

TNPSC Group 2 2015 Exam Result will be published with in Two Months - TNPSC Chairman Informed on 26-07-2015. 

TNPSC Group 2 Prelims 2015 was attended by 4.48 candidates across Tamilnadu. TNPSC Chairman in his interview to the media persons, has told that the TNPSC Group Two Interview Posts Preliminary Exam 2015 Result will be published with in two months. So we can hope that the result will be published with in September 2015. If you are confident that you can get 135 Plus questions correct, start your mains preparation from now itself. If you have not performed well in the TNPSC Group 2 Interview Posts Exam and your score is below 130 correct questions, don't worry TNPSC will give you opportunity in upcoming TNPSC Group 2A Exam ( Group Two Non Interview Posts) , TNPSC VAO 2015 and TNPSC Group 4 Exam 2015.  Don't wait for the notification, start your sincere preparation from today itself.

11-08-2015 : TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2013-2014 Mains Written Exam and Interview Results Published in the TNPSC Website. Check Soon http://www.tnpsc.gov.in/results.html
Counselling will be held from 24th August 2015 to 1st september 2015. 2265 candidates will be called for the counselling for filling up 1136 vacancies in the Group 2 Interview Posts exam 2013-2014. 

28-07-2015 : TNPSC Group II Official Answer Key Published by TNPSC at http://www.tnpsc.gov.in/answerkeys.html website - Download and check your score.
TNPSC Group 2 Answer Key for General Studies, Pothu Tamil, General English

TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2013-2014 Oral Test Schedule (Interview) has been published by the TNPSC

08-06-2015 : TNPSC Group 2 Free Coaching by Thiruvallur District Employment Office - Read more

01-06-2015 : 6 Lakh Candidates have applied for 1241 vacancies in TNPSC Group 2 Exam 2015- TNPSC Chairman Informed.  

TNPSC Group 2 Free Coaching Classes by District Employment Office  and Special Employment ofiice, Chennai  - Apply before 29th May 2015. District Collector Informed Read More about the coahing

TNPSC Group Two Preliminary Exam July 2015 Free Coaching by Ramanathapuram District Administration - Click here

TNPSC Group 1 2015 Notification in Second Week of June 2015 - TNPSC Chairman Informed 
***Flash News*** TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2015 Notification / Advertisement has been Published by the Tamilnadu Public Service Commission on 30-04-2015 in the Dinathanthi Newspaper and TNPSC's Official website www.tnpsc.gov.in - Apply Online Soon before last date 29-05-2015 !!! 
TNPSC Group II Notification 2015 - At a glance
Total Number of Vacancies in Group 2 2015  - 1241


Important Dates of TNPSC Group 2 Exam 2015

Group 2 Notification Date
30-04-2015
Last Date to Apply Online
29-05-2015
Last date to pay fee at bank or post offices
01-06-2015
Preliminary Examination Date
26-07-2015 
(FN – 10 am to 1 pm)


For any queries regarding Applying for TNPSC Group 2 Preliminary Exam 2015 

Contact TNPSC Toll Free Phone Number   1800 425 1002

OR  

044- 2533 2855, 044-2533 2833

Source : Dinakaran news paper, 1-5-2015
http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=143576

Download TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers with out Answer Key

TNPSC Group 2 Old Question Papers with Answer Key 

07-04-2015 : TNPSC Group 2 Interview Exam 2015 Notification in April 2015 - TNPSC Chairman informed. The total number of  vacancies in the upcoming TNPSC Group 2 Interview posts exam 2015 will be about 904. The TNPSC Group 2 Exam 2015 announcement is expected in the last week of this month ( April 2015 ).  

News Courtesy : Dinamalar, 07-04-2015
http://www.dinamalar.com/news-detail.asp?id=1224190

TNPSC Group 2 Preliminary Exam Latest Syllabus

TNPSC Group 2 Main Exam Important Book List

28-03-2015 : Candidates in TNPSC Group 2  Exam (Interview Posts Exam 2013-14) final Interview will be called in 1:2  ratio - Clarification from TNPSC.

Tamilnadu Public Service Commission  ( TNPSC ) has  announced Certificate verification for the TNPSC Group 2 Interview Posts 2013-2014 Examination. The certificate verification is scheduled to be conducted in the TNPSC Office, Chennai from 26-03-2015 to 08-05-2015. The candidates were called for the certificate verification in 1:5 ratio . It has created little confusion among the candidates, now the TNPSC Secretary has clarified that based on the certificate verification, the candidates will be called for the final interview in 1:2 ratio

Group Two News Source :  Dinamalar , 28-03-2015
http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1217262&Print=1
TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POSTS 2015 NOTIFICATION
TNPSC Group 2 Interview Posts 2015 Latest News
25-03-2015 : Next TNPSC Group 2 Exam Notification to be published soon. The TNPSC Annual Planner 2015 says that the TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2015 notification will be published on the third week of February 2015 and the examination will be conducted on May 2015. TNPSC Chairman on 04-03-2015 informed that the Group 2 Interview Posts notification will be published soon . Though he has not mentioned the exact date or month, we can expect the TNPSC Group  2 Exam 2015 Notification with in this March or April month . The total number of vacancies in the upcoming TNPSC Group 2 examination will be around 904, so start your Group 2 Preliminary Exam 2015 preparation from today itself . All the best !

TNPSC Group 2 Certification Verification starts from 26-03-2015 . Download your Memo for Certificate Verification from TNPSC Official Website www.tnpsc.gov.in.


09-3-2015 : TNPSC Group 2 Mains Exam 2014 Result Published at www.tnpsc.gov.in Website. TNPSC has published the result of TNPSC Group 2 Interview Posts Mains Examination conducted on 08-11-2014 and 09-11-2014.  
Direct link for the TNPSC Group 2 Mains Result 

Certificate verification for the TNPSC Group 2 will be conducted in the TNPSC Office, Chennai from 26.03.2015 onwards.
List of Original Certificates to be submitted during the time of TNPSC Group 2 Examination 2013-2014 Certificate Verification 
 1. Date of Birth Certificate - SSLC / HSC or Transfer Certificate 
 2. Educational Qualification  - SSLC , HSC, Degree Certificate and Consolidated mark sheet 
 3. Tamil Qualification CertificateSSLC / PUC / HSC/ Degree
 4. PSTM Certificate (Persons Studied in Tamil Medium Certificate) -Only for the candidates who claim reservation under PSTM (Person Studied in Tamil Medium) quota. They should have completed the Degree in Tamil Medium. (The prescribed PSTM Certificate form is available in the TNPSC Website in the following link
http://www.tnpsc.gov.in/results/G2MWE_CV.pdf )

04-03-2015 : TNPSC Chairman Informed today at TNPSC Office, Chennai that the TNPSC Group 2 Interview Posts Examination 2013 - 2014 Results will be published in next week  . He also informed that TNPSC Group 2 Interview Posts 2015 Notification will be published soon.  News source : Tamil Murasu, 4-3-15, குரூப் 2 தேர்வு ரிசல்ட்: அடுத்த வாரம் வெளியீடு : டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் தகவல் . http://tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=71465

16-2-2015 : TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2013 - 2014  Result to be Published with in two weeks - TNPSC Chairman informed. 

During the visit to the TNPSC Child Development Officer examination centre at chennai yesterday (15-02-2015) , the Tamil Nadu Public Service Commission Chairman has informed that the TNPSC Group Two  Interview Posts Mains Exam 2014 Result will be published with in two weeks. 

News Courtesy : The Hindu Tamil, dated 16-2-15

11-02-2015 : TNPSC Group 2 ( Interview Posts ) Exam 2015 Announcement is expected to be published in the third week of February 2015. So start your preparation from today itself. All the best friends ! (Source - Annual Planner 2015-16)
According to TNPSC Annual Planner 2015.
Total Number of Vacancies      :  904 
Group 2 Notification Date        :  3rd Week of February'15
Preliminary Exam Date             : 10.05.2015 
Main Exam Date                       : 26.09.2015 
Preliminary Exam Result Date : 2nd week  of July 2015

Syllabus for TNPSC Group 2 Exam


The notification for Combined Civil Service Exxamination II 2013 - 2014 was published on 05-09-2013 and the preliminary examination was held on 01-12-2013 . The preliminary Examination results was published on 08-09-2014 . The TNPSC Group 2 Main Examination for the successful candidates was conducted on 08-11-2014 and 09-11-2014. Now there is a big expectation among the TNPSC Exams aspirants, 'when will be the next TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2015?'

List of Vacancies Included in the TNPSC Group 2 Interview Posts Exam in the previous announcement ( as per TNPSC Group 2 Interview Posts Exam 2013 Notification) - The following list of posts is based on the TNPSC Group 2 Interview Posts Notification 2013 - 2014. This year the vacancies and posts may vary in the TNPSC Group 2 Notification 2015
 • Deputy Commercial Tax Officer
 • Sub Registrar, Grade-II Probation Officer in Prison Department 
 • Assistant Inspector of Labour 
 • Junior Employment Officer
 • Assistant Section Officer in Secretariat
 • Special Assistant in the Vigilance and Anti corruption Department 
 • Assistant Inspector in Local Fund Audit Department 
 • Audit Inspector in the Audit Wing of Hindu Religious and  Charitable Endowments Administration Department 
 • Supervisor of Industrial Co-operatives in the Industries and  Commerce Department 
 • Senior Inspector of Co-operative Societies in Milk Production and Dairy Development Department 
 • Senior Inspector of Co-operative Societies in Department of Registrar of Co-operative Societies 
 • Supervisor / Junior Superintendent in Tamil Nadu Agricultural
 • Marketing / Agricultural Business Department
 • Handloom Inspector in Handlooms and Textiles Department 
 • Revenue Assistant in Revenue Department of Tamilnadu Government
 • Audit Assistant in the Accounts Branch of Highways Department
Latest Syllabus for the TNPSC Group 2 Mains Exam since 2015

The general subjects / topics from which the questions will be asked are : 
1) Role and impact of Science and Technology in the Development of India and Tamil Nadu 
2) Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu 
3) Socio Economic problems of India and Tamil Nadu 
5) Current issues at State level

TNPSC Group 2 Exam Online Application Fee  Details

TNPSC Group Two Exam Application Fee   - Rs.50/-  (Exempted , if you have one time registration id )
Examination Fee - Rs. 75/-
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Old news ------What TNPSC Annual Planner 2014 - 2015 Says about Group Two Exam 2014 ?  ---
According to TNPSC's Annual Exam Time Table / Schedule  for the upcoming exams in the year 2014-2015, the TNPSC Group 2 Interview Posts Examination tentative dates are given as follows 
TNPSC Group 2 Notification  - 2nd Week of April
2014Preliminary Exam Date   - 06-07-2014 
Result of Prelims                    - 1st week of September
2014Main Exam Date             - 2nd week of Dec2014 
Interview Date                        - 1st week of March '14 
 Counselling Date                    - 3rd week of March 2015

Now the TNPSC Group 2 Interview Posts 2013 - 2014 recruitment process is not fully completed. TNPSC has to publish the result of the main examination and following that there will be interview and counnselling. 

Tamilnadu Public Service Commission may start the TNPSC Group Two Interview Posts Exam 2014-2015 recruitment process with in the end of the year 2014 itself. So it is expected the next TNPSC Group 2 Interview Posts Announcement may out with in this December 2014 . 
TNPSC Exams Latest News Updates - Click Here 

Click G+ to Inform this article to your friends


TNPSC Official Website for publishing TNPSC Group 2 Notification  
www.tnpsc.gov.in 

TNPSC Group 2 Online Application Website
www.tnpscexams.netAnnouncement !
உரையாடலில் சேர் (225)
225 கருத்துகள்
 1. Profile
  பெயரில்லா
  Said: TNPSC performance is unpredictable. they are releasing non - interview exams result in just over three months. But delaying interview based exam results for more than two years from preliminary to main result
  TNPSC performance is unpredictable. they are releasing non - interview exams result in just over three months. But delaying interview based exam results for more than two years from preliminary to main result
 2. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Minimum qualifying cutoff including interview is 102 marks. what will happen if less than 1000 people crossed 60 marks in the written exam.
  will they call only those 1000 who crossed 60 marks in the written test for interview? or
  will they reduce the qualifying cutoff? or
  will they put this g2-interview process on hold indefinitely?
  Minimum qualifying cutoff including interview is 102 marks. what will happen if less than 1000 people crossed 60 marks in the written exam.
  will they call only those 1000 who crossed 60 marks in the written test for interview? or
  will they reduce the qualifying cutoff? or
  will they put this g2-interview process on hold indefinitely?
 3. Profile
  பெயரில்லா
  Said: TNPSC is very fast.............
  TNPSC is very fast.............
 4. Profile
  பெயரில்லா
  Said: The delay is deliberate...bcoz almost results of all exams conducted last year has been published.... let's believe that may be for good cause...
  The delay is deliberate...bcoz almost results of all exams conducted last year has been published.... let's believe that may be for good cause...
 5. Profile
  பெயரில்லா
  Said: It's better to focus on other exams instead of waiting for this result since we have no clue as far as tnpsc is concerned...
  It's better to focus on other exams instead of waiting for this result since we have no clue as far as tnpsc is concerned...
 6. Profile
  பெயரில்லா
  Said: right to information act 2005 la keta namaku correct information kidaikum
  right to information act 2005 la keta namaku correct information kidaikum
 7. Profile
  பெயரில்லா
  Said: 21-08-2016 GROUP 2 INTERVIEW POST MAIN RESULT DATE EPPOTHU VARUM sir
  21-08-2016 GROUP 2 INTERVIEW POST MAIN RESULT DATE EPPOTHU VARUM sir
 8. Profile
  பெயரில்லா
  Said: ANY GUESS ABOUT RESULT DATE ????
  ANY GUESS ABOUT RESULT DATE ????
 9. Profile
  பெயரில்லா
  Said: customer care people result vantha piragum still it is in process-nu than solvanga
  customer care people result vantha piragum still it is in process-nu than solvanga
 10. Profile
  பெயரில்லா
  Said: CUSTOMER CARE PEOPLE TOLD ME THAT STILL IT IS IN PROCESS. WE CAN EXPECT THE RESULTS AFTER TWO OR THREE MONTHS IF GOVERNMENT CONTINUES.
  CUSTOMER CARE PEOPLE TOLD ME THAT STILL IT IS IN PROCESS. WE CAN EXPECT THE RESULTS AFTER TWO OR THREE MONTHS IF GOVERNMENT CONTINUES.
 11. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 2 mains result eppo varum sir please inform sir
  group 2 mains result eppo varum sir please inform sir
 12. Profile
  பெயரில்லா
  Said: we will waiting for that result group 2 main exam . almost 1 year near plz ans me
  we will waiting for that result group 2 main exam . almost 1 year near plz ans me
 13. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will published group 2 main exam result sir
  when will published group 2 main exam result sir
 14. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, what is the current status of tnpsc group 2 mains exam result sir pl publish result more than 12000 students waiting for result
  Sir, what is the current status of tnpsc group 2 mains exam result sir pl publish result more than 12000 students waiting for result
 15. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will published group 2 mains....
  when will published group 2 mains....
 16. Profile
  பெயரில்லா
  Said: any body know the status of group 2 2016 mains.we will waiting for that result.almost 1 year ...mean 11month plz ans me
  any body know the status of group 2 2016 mains.we will waiting for that result.almost 1 year ...mean 11month plz ans me
 17. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will tnpsc group 2 2016 interview post result.plz tell me sir
  when will tnpsc group 2 2016 interview post result.plz tell me sir
 18. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will group 2 main exam result . we will wait one year sir pl publish main exam group 2 result
  when will group 2 main exam result . we will wait one year sir pl publish main exam group 2 result
 19. Profile
  பெயரில்லா
  Said: VARUUUUUUUUUM AAAANA VARAAAAATHU
  VARUUUUUUUUUM AAAANA VARAAAAATHU
 20. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will tnpsc group 2 2016 interview post result.plz any 1 tell me.
  when will tnpsc group 2 2016 interview post result.plz any 1 tell me.
 21. Profile
  பெயரில்லா
  Said: any body know the status of group 2 2016 mains.....vr waiting for that result.almost 1 year ...mean 11month plz ans me
  any body know the status of group 2 2016 mains.....vr waiting for that result.almost 1 year ...mean 11month plz ans me
 22. Profile
  பெயரில்லா
  Said: GROUP 2 MAINS RESULT EPPO VARUM?????????
  GROUP 2 MAINS RESULT EPPO VARUM?????????
 23. Profile
  sowmiya
  Said: when will published group 2 mains.....
  when will published group 2 mains.....
 24. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 2 mains result eppothu varum
  group 2 mains result eppothu varum
 25. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, what is the current status of tnpsc group 2 mains
  Sir, what is the current status of tnpsc group 2 mains
 26. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 2 mains result eppothu varum
  group 2 mains result eppothu varum
 27. Profile
  பெயரில்லா
  Said: anybody knows group 2 result expected date
  anybody knows group 2 result expected date
 28. Profile
  பெயரில்லா
  Said: 21-08-2016 GROUP 2 INTERVIEW POST MAIN RESULT DATE EPPOTHU VARUM
  21-08-2016 GROUP 2 INTERVIEW POST MAIN RESULT DATE EPPOTHU VARUM
 29. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Paper validation not started
  Paper validation not started
 30. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, Any news about group 2 mains result
  Sir, Any news about group 2 mains result
 31. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Eppa sir group 2 main result varum???
  Eppa sir group 2 main result varum???
 32. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: hello sir group 2 interview post result when published ANY idea PLS reply sir
  hello sir group 2 interview post result when published ANY idea PLS reply sir
 33. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: When Group Two Mains Exam 2016 Result will be published ?.
  When Group Two Mains Exam 2016 Result will be published ?.
 34. manimegalai
  Profile
  manimegalai
  manimegalai
  Said: hello sir i am an Engineering candidate of computer science discipline.
  selected for group2main. for how many posts am i eligible out of 1200 posts approximately. can u reply.
  thank u.
  hello sir i am an Engineering candidate of computer science discipline.
  selected for group2main. for how many posts am i eligible out of 1200 posts approximately. can u reply.
  thank u.
 35. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: huge cutoff mark

  huge cutoff mark

 36. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Anybody tel e mbc women's getoff
  Anybody tel e mbc women's getoff
 37. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Pls tel me mbc male and female cuttoff ena.pls yaarachum therinja solungalen
  Pls tel me mbc male and female cuttoff ena.pls yaarachum therinja solungalen
 38. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Cutoff enapa
  Cutoff enapa
 39. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Entha gp2 cuttoff ena pa,my frnd got letter and she is selected. She is BC female 137 question correct
  Entha gp2 cuttoff ena pa,my frnd got letter and she is selected. She is BC female 137 question correct
 40. Profile
  பெயரில்லா
  Said: yesterday, i got memo... i am from madurai
  yesterday, i got memo... i am from madurai
 41. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, for Group 2 Mains is there any separate application? DD mattum anupuna podhuma? pls clarify? still memo varala...in which address the DD will send...?
  Sir, for Group 2 Mains is there any separate application? DD mattum anupuna podhuma? pls clarify? still memo varala...in which address the DD will send...?
 42. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hi, anyone got memo for grp 2 mains from tnpsc office.???
  Hi, anyone got memo for grp 2 mains from tnpsc office.???
 43. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir,kindly answer me...why tnpsc changed it's results publishing style.. Nowadays it's only publishing the selected candidates list, then how can i get my marks individually .I think it's a fraudulent method
  Sir,kindly answer me...why tnpsc changed it's results publishing style.. Nowadays it's only publishing the selected candidates list, then how can i get my marks individually .I think it's a fraudulent method
 44. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Those who got selected in bc please tell cut off marks
  Those who got selected in bc please tell cut off marks
 45. Karthik
  Profile
  Karthik
  Karthik
  Said: Hi friends, for Group 2 Mains is there any separate application? DD mattum anupuna podhuma? If any one know, pls clarify?
  Hi friends, for Group 2 Mains is there any separate application? DD mattum anupuna podhuma? If any one know, pls clarify?
 46. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: can u plz tell the cut off marks....
  can u plz tell the cut off marks....
 47. Profile
  பெயரில்லா
  Said: results published
  results published
 48. Profile
  பெயரில்லா
  Said: waiting.................
  waiting.................
 49. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i think june or july result came...
  i think june or july result came...
 50. Profile
  பெயரில்லா
  Said: When will you release group 2 preliminary exam result 2015 .
  When will you release group 2 preliminary exam result 2015 .
 51. manimegalai
  Profile
  manimegalai
  manimegalai
  Said: hello sir,
  for the past 2014 group2 mains exam result ,my mark for the essay has been declared as invalidation.i belong to bc category, studied in english medium but written the essays in tamil and one more thing i have written the prelims exam in gk+gt.(hence written the essay in tamil) may i know the reason for it. and only the objective mark been given as 164. i have been called for 5:1 ratio cv .
  hello sir,
  for the past 2014 group2 mains exam result ,my mark for the essay has been declared as invalidation.i belong to bc category, studied in english medium but written the essays in tamil and one more thing i have written the prelims exam in gk+gt.(hence written the essay in tamil) may i know the reason for it. and only the objective mark been given as 164. i have been called for 5:1 ratio cv .
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: There might be some mistakes in the answersheet like wrong register number .... if u want clarification , you may contact TNPSC. Or otherwise prepare for upcoming exams ...All the best friend!
   There might be some mistakes in the answersheet like wrong register number .... if u want clarification , you may contact TNPSC. Or otherwise prepare for upcoming exams ...All the best friend!
 52. Sarvesh
  Profile
  Sarvesh
  Sarvesh
  Said: Kessel sir... U r doing great work... Very very useful to me...I am studying regularly ur current affairs and other things..
  I am BC female 134/200... Can I get chance for main... Please reply me
  Kessel sir... U r doing great work... Very very useful to me...I am studying regularly ur current affairs and other things..
  I am BC female 134/200... Can I get chance for main... Please reply me
 53. kavitha
  Profile
  kavitha
  kavitha
  Said: i called them yesterday, they informed it will be published in 10 days
  i called them yesterday, they informed it will be published in 10 days
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: all the time this is the only answer they are telling...
   all the time this is the only answer they are telling...
  • kavitha
   Profile
   kavitha
   kavitha
   Said: wait this happened on 24th march and again i called day before yesterday and guess what? again i got the same reply.
   wait this happened on 24th march and again i called day before yesterday and guess what? again i got the same reply.
 54. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Tomorrow resultah????
  Tomorrow resultah????
 55. Profile
  பெயரில்லா
  Said: After election will be published group 2 result
  After election will be published group 2 result
 56. Batman0071
  Profile
  Batman0071
  Batman0071
  Said: where is the result? they said first week of march, but i think only after elections
  where is the result? they said first week of march, but i think only after elections
 57. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i think result will came after may.........
  i think result will came after may.........
 58. Sarvesh
  Profile
  Sarvesh
  Sarvesh
  Said: Sir I am BC female 134/200 any chance to main.....
  Sir I am BC female 134/200 any chance to main.....
 59. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Its been 8 long months.. Pls make it soon
  Its been 8 long months.. Pls make it soon
 60. Profile
  பெயரில்லா
  Said: When will you release group 2 preliminary exam result 2015 . I'm so tired physically and mentally.
  When will you release group 2 preliminary exam result 2015 . I'm so tired physically and mentally.
 61. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I THINK RESULT WILL CAME WITHIN ONE WEEK......
  I THINK RESULT WILL CAME WITHIN ONE WEEK......
 62. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group2 2015 result will come or not.....?????????....lazy people...
  group2 2015 result will come or not.....?????????....lazy people...
 63. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i am mbc female.my score in grp2 prelims is 132. is there any chance to go mains???
  sir i am mbc female.my score in grp2 prelims is 132. is there any chance to go mains???
 64. Profile
  பெயரில்லா
  Said: myself in group-2a got 142 bc female english medium engg graduate wthr i have any chance to clear group-2a...any one tell me
  myself in group-2a got 142 bc female english medium engg graduate wthr i have any chance to clear group-2a...any one tell me
 65. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: when will you publish the result group 1 and group 2 result held on year 2015 .
  when will you publish the result group 1 and group 2 result held on year 2015 .
 66. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: How to prepare for group 2 mains.. pls suggest me.
  How to prepare for group 2 mains.. pls suggest me.
 67. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i am sowndarya MBC in group 2 137/200 correct any chance to attend main exam
  sir i am sowndarya MBC in group 2 137/200 correct any chance to attend main exam
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: Yes you have a chance to clear prelims. All the best.
   Yes you have a chance to clear prelims. All the best.
 68. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hi,pls tell anyone uploaded your documents for group 2 exam(26.7.2015)...
  Hi,pls tell anyone uploaded your documents for group 2 exam(26.7.2015)...
 69. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: When ll they publish results for group 2 exam held on july 2015 or else potutangala illa enaku tha therilaya
  When ll they publish results for group 2 exam held on july 2015 or else potutangala illa enaku tha therilaya
 70. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir, pls tell about documents upload for group 2 exam...
  sir, pls tell about documents upload for group 2 exam...
 71. Profile
  பெயரில்லா
  Said: what documents we wil upload for group 2?
  what documents we wil upload for group 2?
 72. Profile
  பெயரில்லா
  Said: how long it takes to get a job in group2 exam
  how long it takes to get a job in group2 exam
 73. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i think result will came before jan 14.may be tomorrow or day after tomorrow
  i think result will came before jan 14.may be tomorrow or day after tomorrow
 74. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Epa Dhan sir result varum before election r after election anyone plz tell me
  Epa Dhan sir result varum before election r after election anyone plz tell me
 75. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: group 2 result ah publish pannunga pls
  group 2 result ah publish pannunga pls
 76. rama
  Profile
  rama
  rama
  Said: Tnpsc group 2 interview post result exact date
  Tnpsc group 2 interview post result exact date
 77. rama
  Profile
  rama
  rama
  Said: Tnpsc group 2 result date
  Tnpsc group 2 result date
 78. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 2 result next month eathirparkalam....................
  group 2 result next month eathirparkalam....................
 79. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group 2 result indha month aavadhu varuma???
  Group 2 result indha month aavadhu varuma???
 80. rama
  Profile
  rama
  rama
  Said: Group 2 interview post 2015 result eppa veliyiduvanga
  Group 2 interview post 2015 result eppa veliyiduvanga
 81. rama
  Profile
  rama
  rama
  Said: Sir ple reply for group 2 interview post cut off mark 2015
  Sir ple reply for group 2 interview post cut off mark 2015
 82. Profile
  பெயரில்லா
  Said: When will you published the group2 preliminary exam results 2015.
  Its get prolonged from first week of Oct-2015.
  When will you published the group2 preliminary exam results 2015.
  Its get prolonged from first week of Oct-2015.
 83. Profile
  பெயரில்லா
  Said: dec
  dec
 84. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will the group 2 results of 2015 be published?????
  when will the group 2 results of 2015 be published?????
 85. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will the group 2 results of 2015 be published?????
  when will the group 2 results of 2015 be published?????
 86. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Varum aana varadu
  Varum aana varadu
 87. Profile
  பெயரில்லா
  Said: group 2 result eppo varum???
  group 2 result eppo varum???
 88. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Any one can share the steps by step screen shot .. how to apply apply group-2 exam
  1.Now upgrade the tnpsc website
  2.This is not user interface.
  3.i have one time registration password.
  4.After login what should I do??
  Any one can share the steps by step screen shot .. how to apply apply group-2 exam
  1.Now upgrade the tnpsc website
  2.This is not user interface.
  3.i have one time registration password.
  4.After login what should I do??
 89. Profile
  பெயரில்லா
  Said: my score 130/200 in group2 interview post. iam MBC female. is there any any chance sir/madam?
  my score 130/200 in group2 interview post. iam MBC female. is there any any chance sir/madam?
 90. Profile
  பெயரில்லா
  Said: any info abt group 2 result???
  any info abt group 2 result???
 91. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir I completed dip in nursing 3 1/2 yrs what are the exams I can attend
  sir I completed dip in nursing 3 1/2 yrs what are the exams I can attend
 92. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Today I called and enquired abt the prelims result and they said it will be published by the end of this month.
  Today I called and enquired abt the prelims result and they said it will be published by the end of this month.
 93. Profile
  பெயரில்லா
  Said: im sc female 129/200 any chance for entering mains
  im sc female 129/200 any chance for entering mains
 94. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sis/Bro...i am bc muslim female candidate..i hab scored 131 marks..will i clear the prelims?
  Sis/Bro...i am bc muslim female candidate..i hab scored 131 marks..will i clear the prelims?
 95. Profile
  பெயரில்லா
  Said: between 130-135 marks bc female...is there any chance to clear prelims...when will they announce group 2 results????
  between 130-135 marks bc female...is there any chance to clear prelims...when will they announce group 2 results????
 96. Profile
  பெயரில்லா
  Said: When will they announce group 2 preliminary results ??
  When will they announce group 2 preliminary results ??
 97. Profile
  பெயரில்லா
  Said: 130/200 questions mbc female is enough for female or not sir
  130/200 questions mbc female is enough for female or not sir
 98. Profile
  பெயரில்லா
  Said: 130/200 questions correct i m mbc female is there any chance for mains......?
  130/200 questions correct i m mbc female is there any chance for mains......?
 99. Profile
  Dhivya
  Said: Why didnt they display the CBT response of Group 2 Interview Posts Candidates????
  Why didnt they display the CBT response of Group 2 Interview Posts Candidates????
 100. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir I am.Regina....BC MUSLIM FEMALE CANDIDATE...i secured 19th rank in BC MUSLIM WOMEN category...how about my chances in getting post.
  Sir I am.Regina....BC MUSLIM FEMALE CANDIDATE...i secured 19th rank in BC MUSLIM WOMEN category...how about my chances in getting post.
 101. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir group 2 results o.t results came...plz provide the communalwise rank list..so dat v can calculate our selection for counselling
  Sir group 2 results o.t results came...plz provide the communalwise rank list..so dat v can calculate our selection for counselling
 102. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir plz send group 2 exam cut off marks details
  sir plz send group 2 exam cut off marks details
 103. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: i got 115 crct in group 2(sc,female)
  i got 115 crct in group 2(sc,female)
 104. arumugam
  Profile
  arumugam
  arumugam
  Said: am i selected (279 / 500) (mbc) for assistant statistical investigator .anyone please replay sir.
  am i selected (279 / 500) (mbc) for assistant statistical investigator .anyone please replay sir.
 105. Profile
  பெயரில்லா
  Said: hello frnds, I don't have my application number and mine mail also don't have tnpsc application number.. so how can I get the tnpsc application number to download the hall ticket.. anyone please help me friends...
  hello frnds, I don't have my application number and mine mail also don't have tnpsc application number.. so how can I get the tnpsc application number to download the hall ticket.. anyone please help me friends...
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: check your mobile..Tnpsc send message to your mobileno after application received...if you don't get msg from Tnpsc,you will contact Tnpsc by using tollfree number...
   check your mobile..Tnpsc send message to your mobileno after application received...if you don't get msg from Tnpsc,you will contact Tnpsc by using tollfree number...
 106. DHEEPAN
  Profile
  DHEEPAN
  DHEEPAN
  Said: Diploma lateral entry and be lateral entry candidates also eligible for tnpsc group 1 and 2
  Diploma lateral entry and be lateral entry candidates also eligible for tnpsc group 1 and 2
 107. DHEEPAN
  Profile
  DHEEPAN
  DHEEPAN
  Said: Arul Kumar nenga eligible for tnpsc group 1 and 2
  Arul Kumar nenga eligible for tnpsc group 1 and 2
 108. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir am abi, next group 2a non interview date soluga sir....
  sir am abi, next group 2a non interview date soluga sir....
 109. Profile
  sathya
  Said: sir....group 2anon interview 2nd phase list potrukanga...my overallrank-2364 naa antha list'la illa sir....1st phase'la 2200candidates call pannanga....ippo above 2000candidates call panirukanga but en number illa....overall rank padi call panirukangala sir?avanga procedure puriyala sir pls clear my doubt plss reply sir
  sir....group 2anon interview 2nd phase list potrukanga...my overallrank-2364 naa antha list'la illa sir....1st phase'la 2200candidates call pannanga....ippo above 2000candidates call panirukanga but en number illa....overall rank padi call panirukangala sir?avanga procedure puriyala sir pls clear my doubt plss reply sir
 110. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir i m completed 10th, 12th, lateral entry diploma and lateral entry engineering degree. am i eligible write tnpsc group 1 & group 2 exam?
  sir i m completed 10th, 12th, lateral entry diploma and lateral entry engineering degree. am i eligible write tnpsc group 1 & group 2 exam?
 111. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.
  இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.
 112. Profile
  பெயரில்லா
  Said: In history for group 2 interview post, modern india alone is included in syllabus. Do we need to learn ancient and medieval history... pls guide in this
  In history for group 2 interview post, modern india alone is included in syllabus. Do we need to learn ancient and medieval history... pls guide in this
 113. Profile
  D.Sivakumar
  Said: Dear Sir I want Group 2 General English Study materials for new syllabus
  Dear Sir I want Group 2 General English Study materials for new syllabus
 114. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir when we can expect group2 cv result..??!..will it come atleast before this group 2 exam!!
  Sir when we can expect group2 cv result..??!..will it come atleast before this group 2 exam!!
 115. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group 2 cv resulttttt!?!!!!
  Group 2 cv resulttttt!?!!!!
 116. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group2 cv result - when will be published
  Group2 cv result - when will be published
 117. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group2 cv result????
  Group2 cv result????
 118. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Can u plz tel me,about group2a exam.
  Can u plz tel me,about group2a exam.
 119. Profile
  பெயரில்லா
  Said: When is grp 2 cv result?
  When is grp 2 cv result?
 120. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will be the group 2a notification pls reply me sir
  when will be the group 2a notification pls reply me sir
 121. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir why group2 cv result delay?please tell me
  Sir why group2 cv result delay?please tell me
 122. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir plz tell me when will gr2 cv Result???
  Sir plz tell me when will gr2 cv Result???
 123. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir/Madam anyone tell me , where the best coaching center for TNPSC in coimbatore , i am very eagerly 2 join in tnpsc, anyone can help me?
  Sir/Madam anyone tell me , where the best coaching center for TNPSC in coimbatore , i am very eagerly 2 join in tnpsc, anyone can help me?
 124. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir when will group2 cv result?????
  Sir when will group2 cv result?????
 125. Profile
  பெயரில்லா
  Said: SIR,WHEN IS GROUP -2 EXAM SIR.
  SIR,WHEN IS GROUP -2 EXAM SIR.
 126. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir may we know when is group 2 O.T..and when is group 2 cv result
  Sir may we know when is group 2 O.T..and when is group 2 cv result
 127. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir when is group 2 CV result sir..and when we can expect OT
  Sir when is group 2 CV result sir..and when we can expect OT
 128. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, Just now i finished my master degree in computer science. can i eligible for the post of Assistant Section Officer Cum Programmer in TNPSC group2 interview exam. please reply me sir.
  Sir, Just now i finished my master degree in computer science. can i eligible for the post of Assistant Section Officer Cum Programmer in TNPSC group2 interview exam. please reply me sir.
 129. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Dear sir, i already completed english lower and tamil higher, and now I also passed Type English Higher Exam in Feb 2015. I got results 11-5-15, but i didn't get certificate. can i eligible for the post of Special Assistant &Special Branch assistant in Group2 interview post examination
  Dear sir, i already completed english lower and tamil higher, and now I also passed Type English Higher Exam in Feb 2015. I got results 11-5-15, but i didn't get certificate. can i eligible for the post of Special Assistant &Special Branch assistant in Group2 interview post examination
 130. Profile
  பெயரில்லா
  Said: superb
  superb
 131. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hello Sir, B.E students are eligible for Assistant Statistics Investigator examination ????????
  Hello Sir, B.E students are eligible for Assistant Statistics Investigator examination ????????
 132. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,group 2 cv got over yesterday(i.e 8/5/2015) .so when is the cv result sir.i attended cv on 26/3/3015.I am a Bc muslim female candidate.in paper 1 i scored 87 and paper 2 also wrote well.how about my chances.plz let me know sir
  Sir,group 2 cv got over yesterday(i.e 8/5/2015) .so when is the cv result sir.i attended cv on 26/3/3015.I am a Bc muslim female candidate.in paper 1 i scored 87 and paper 2 also wrote well.how about my chances.plz let me know sir
 133. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: Sir Now I am doing B.Sc-Computer Technology (Anna University Accrediated).
  Whether my degree is eligible to write Group 1 and Group 2 exams..Pls reply..
  thank u...
  Sir Now I am doing B.Sc-Computer Technology (Anna University Accrediated).
  Whether my degree is eligible to write Group 1 and Group 2 exams..Pls reply..
  thank u...
  • Kessal D
   Profile
   Kessal D
   Kessal D
   Said: No to apply tnpsc group 2 2015 exam you should have completed the degree . see the notification it is said "Candidates should possess the following or its equivalent Qualification on the date of this Notification. Viz. 30.04.2015."
   No to apply tnpsc group 2 2015 exam you should have completed the degree . see the notification it is said "Candidates should possess the following or its equivalent Qualification on the date of this Notification. Viz. 30.04.2015."
 134. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: sir when will you start the coaching for group 2 interview post....plz let me knw
  sir when will you start the coaching for group 2 interview post....plz let me knw
 135. Profile
  SUMIYA
  Said: I'm FRESHER WANT TO APPLY GROUP 2 EXAM .WHICH BOOK TO STUDY AND YOU SCORED MARK IS GOOD.SO GIVE THE NOTES THAT TO BE HELP ME TO THE PREPARATION OF GROUP 2 EXAM
  I'm FRESHER WANT TO APPLY GROUP 2 EXAM .WHICH BOOK TO STUDY AND YOU SCORED MARK IS GOOD.SO GIVE THE NOTES THAT TO BE HELP ME TO THE PREPARATION OF GROUP 2 EXAM
  • Kessal Joselin
   Profile
   Kessal Joselin
   Kessal Joselin
   Said: Please get the books list for tnpsc group 2 preliminary and mains exam self preparation from
   http://www.tnpscportal.in/p/books.html
   Please get the books list for tnpsc group 2 preliminary and mains exam self preparation from
   http://www.tnpscportal.in/p/books.html
 136. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,
  Online Coaching Eppo Sir
  Sir,
  Online Coaching Eppo Sir
 137. Profile
  பெயரில்லா
  Said: no nasheeha begum, chandra rajan..u should finish deg completely..
  no nasheeha begum, chandra rajan..u should finish deg completely..
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: i am final year finished...but result not yet,...so can i apply group2 exams
   i am final year finished...but result not yet,...so can i apply group2 exams
 138. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: i am 1st year student B.com.so not yet have any degree certificate.i m eligible to this tnpsc group 2 examination
  i am 1st year student B.com.so not yet have any degree certificate.i m eligible to this tnpsc group 2 examination
 139. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: i am a final year B.E. student...i have one more exam to complete...so not yet have any degree certificate....am i eligible for applying Group 2 exam...
  i am a final year B.E. student...i have one more exam to complete...so not yet have any degree certificate....am i eligible for applying Group 2 exam...
 140. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: I am studying Final yr B.Tech - IT , I will complete my 8th sem exam on may 5, 2015, so whether am eligible to apply tnpsc grp-2 or not. pls reply me
  I am studying Final yr B.Tech - IT , I will complete my 8th sem exam on may 5, 2015, so whether am eligible to apply tnpsc grp-2 or not. pls reply me
 141. Profile
  பெயரில்லா
  Said: i am completed B.Sc Computer Science...i dont know the group2 exam notification kindly inform to me sir............
  i am completed B.Sc Computer Science...i dont know the group2 exam notification kindly inform to me sir............
 142. Profile
  பெயரில்லா
  Said: KESSEL SIR, GROUP 2 OT SELECTION PROCESS CHANGE AGUMA
  KESSEL SIR, GROUP 2 OT SELECTION PROCESS CHANGE AGUMA
 143. Profile
  பெயரில்லா
  Said: I am a BCM female candidate...in group 2 mains paper 1 i scored 87/125......paper 2 also i am expecting 30/50...i finished CV on march 26th...how about my chances for appearing in O.T...plz kindly reply
  I am a BCM female candidate...in group 2 mains paper 1 i scored 87/125......paper 2 also i am expecting 30/50...i finished CV on march 26th...how about my chances for appearing in O.T...plz kindly reply
 144. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Group 2 interview posts - I got 95/125 in mains also expecting 30/50 in paper 2, I am male SCA candidate. Is there any chances for me in interview? Please provide the category wise vacancy?
  Group 2 interview posts - I got 95/125 in mains also expecting 30/50 in paper 2, I am male SCA candidate. Is there any chances for me in interview? Please provide the category wise vacancy?
 145. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Do anyone know when tneb will cal for Assistant Engineers?
  Do anyone know when tneb will cal for Assistant Engineers?
 146. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Can u tell me the last date for apply g2 2015 exam online application?
  Can u tell me the last date for apply g2 2015 exam online application?
  • Karthik
   Profile
   Karthik
   Karthik
   Said: notification not yet coming....
   notification not yet coming....
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: Can u tell me the last date for apply g2 2015 exam online application?
   Can u tell me the last date for apply g2 2015 exam online application?
 147. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Frnds i'm waiting for group2A 2nd phase counselling..2371th rank..any idea about 2nd phase counselling?
  Frnds i'm waiting for group2A 2nd phase counselling..2371th rank..any idea about 2nd phase counselling?
 148. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hi sir,i cleared group 2 mains...i am a BC MUSLIM female candidate ..i hav scored 89/125 in paper 1. paper 2 also wrote well...plz sugest my possibilities of appearing in interview after CV.Waiting for ur reply
  Hi sir,i cleared group 2 mains...i am a BC MUSLIM female candidate ..i hav scored 89/125 in paper 1. paper 2 also wrote well...plz sugest my possibilities of appearing in interview after CV.Waiting for ur reply
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: How to know the marks of Group 2 Mains Examination?
   How to know the marks of Group 2 Mains Examination?
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: By verifying the answer key ...in paper 1 i scorrd 89/125 ..paper 2 also wrote well but i dont knw the marks in paper 2.

   By verifying the answer key ...in paper 1 i scorrd 89/125 ..paper 2 also wrote well but i dont knw the marks in paper 2.

  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: hi do you kn ow how and when will you get the individual intimation regarding date and time ? can you please update when you get the intimation ?
   hi do you kn ow how and when will you get the individual intimation regarding date and time ? can you please update when you get the intimation ?
 149. Profile
  பெயரில்லா
  Said: @jackyl
  any idea about group 2A phase ii counselling.....i am waiting for phase II
  @jackyl
  any idea about group 2A phase ii counselling.....i am waiting for phase II
 150. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Hi jackyl..even my frnds who atended the counselling are also having the same doubt...and i wrote group 2 mains and waiting for result..do u hav any idea about the cutoff...if yes plz let me knw..
  Hi jackyl..even my frnds who atended the counselling are also having the same doubt...and i wrote group 2 mains and waiting for result..do u hav any idea about the cutoff...if yes plz let me knw..
 151. Profile
  பெயரில்லா
  Said: when will be announce for group 1 & group-2 for 2015-2016?please send reply.
  when will be announce for group 1 & group-2 for 2015-2016?please send reply.
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: group1-april notification,exam is on july.my name is jackyl and i got selected in group2a non interview post(overall 274 th rank).it was more than 2months i finished my councilling till now dont knw any thng abt order letter can any one tell me abt the process..
   group1-april notification,exam is on july.my name is jackyl and i got selected in group2a non interview post(overall 274 th rank).it was more than 2months i finished my councilling till now dont knw any thng abt order letter can any one tell me abt the process..
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: Me too... God bless you.. Sure before march 2016.. Enjoy till then..
   Me too... God bless you.. Sure before march 2016.. Enjoy till then..
  • Unknown
   Unknown
   Profile
   Unknown
   Unknown
   Said: me too ..when will they send call letter ..?
   me too ..when will they send call letter ..?
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: Are u got group 2a appointment order jackyl.
   Are u got group 2a appointment order jackyl.
  • Profile
   பெயரில்லா
   Said: do u got appointment order
   do u got appointment order
 152. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir when is group 2 mains result..what is the cutoff for BC MUSLIM
  Sir when is group 2 mains result..what is the cutoff for BC MUSLIM
 153. Profile
  பெயரில்லா
  Said: am i eligible for group 1 & 2 since i pursued thru distance education-u.g
  am i eligible for group 1 & 2 since i pursued thru distance education-u.g
 154. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,may i know when is tbpsc group 2 mains result?
  Sir,may i know when is tbpsc group 2 mains result?
 155. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir u don't no 3rd week of feb finish now?
  Sir u don't no 3rd week of feb finish now?
 156. Profile
  பெயரில்லா
  Said: sir i am b.ed complete.so i want job .pls inform in goverment exam date sir
  sir i am b.ed complete.so i want job .pls inform in goverment exam date sir
 157. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,u don't no 3rd wk of feb finisd nw?
  Sir,u don't no 3rd wk of feb finisd nw?
 158. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir, I want to prepare group2 exam. i studying materials in tamil. how should questions are in group 2 main exam. Is it possible for writing main exam in tamil?
  Sir, I want to prepare group2 exam. i studying materials in tamil. how should questions are in group 2 main exam. Is it possible for writing main exam in tamil?
 159. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Sir,i am Bc muslim female,i hav appeared in group 2 mains exam on nov 8..according ti answer key in paper 1 i scored 88/125 and essay too i wrote well..will i have chance to appear for interview..eagerly waiting for your reply sir..plz kindly do reply for me.thank u
  Sir,i am Bc muslim female,i hav appeared in group 2 mains exam on nov 8..according ti answer key in paper 1 i scored 88/125 and essay too i wrote well..will i have chance to appear for interview..eagerly waiting for your reply sir..plz kindly do reply for me.thank u
 160. Profile
  பெயரில்லா
  Said: Respected Mr.kessel
  when will u start coaching for tet tnpsc and others. v r waiting for ur valuable classes and notes. pls as early as possible u start
  Respected Mr.kessel
  when will u start coaching for tet tnpsc and others. v r waiting for ur valuable classes and notes. pls as early as possible u start
 161. Unknown
  Unknown
  Profile
  Unknown
  Unknown
  Said: am i eligible for group 1 & 2 since i pursued thru distance education-u.g
  am i eligible for group 1 & 2 since i pursued thru distance education-u.g
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!