நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் - தைவான் நாட்டின் தைபேயி தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

 தஞ்சாவூா் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகமும், தைவான் நாட்டின் தைபேயி தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் லுங்வா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழமும் தைவானில் 13.9.2023 அன்று புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டன.


Announcement !
Join the conversation
Post a Comment
Link copied to clipboard