-->

மாம்பழ ஏற்றுமதி - இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஒப்பந்தம்

 மாம்பழ ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து ஆராய இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 23-11-2021 அன்று  கூட்டாக ஒப்புக் கொண்டுள்ளன. 


WhatsApp
Telegram

Related Posts