நடப்பு நிகழ்வுகள்
Notifications
Notifications
Welcome to TNPSC Portal !
Search this website

'டெக்னோடெக்ஸ் 2023' (Technotex 2023)

 டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்  பற்றிய இந்தியாவின் முதன்மை நிகழ்வான - 'டெக்னோடெக்ஸ் 2023' (Technotex 2023)  மும்பையில் 2023, பிப்ரவரி 22 முதல் 24 வரை நடைபெறவுள்ளது.


Announcement !
உரையாடலில் சேர்
கருத்துரையிடுக
கிளிப்போர்டுக்கு இணைப்பு நகலெடுக்கப்பட்டது!